Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Zambrowskiego Nr 98/18, które odbyło się w dniu 5 lutego 2018 r.

2018-02-12 0821
Art. czytany: 202 razy

Porządek posiedzenia

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Przyjęcie protokołów Nr 96/18 i 97/18.
4. Przyjęcie projektów uchwał Rady Powiatu Zambrowskiego w sprawie:
a) przystąpienia do projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie zambrowskim (IV)”,
b) przystąpienia do projektu „Aktywność szansą na pracę (IV)”,
c) przystąpienia do projektu „Staż zawodowy jako wzmacnianie pozycji technika handlowca i technika rolnika na rynku pracy”,
d) delegowania radnych Powiatu Zambrowskiego do pracy w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku,
e) ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych wpisanych do ewidencji prowadzonej przez Starostę Zambrowskiego oraz trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania,
5. Omówienie zmian w budżecie Powiatu Zambrowskiego na 2018 r.
6. Sprawozdanie z działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Szumowie za 2017 r.
7. Sprawozdanie z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Zambrowie za 2017 r.
8. Uzgodnienia projektów decyzji o warunkach zabudowy.
9. Sprawy różne z zakresu działania
1) Wydziału Infrastruktury i Rozwoju
a) odpowiedź Wójta Gminy Szumowo dot. dofinansowania inwestycji z budżetu gminy na realizację, której został złożony wniosek do PRGiPID na lata 2016-2019,
b) wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Skarzynie Starym o zainstalowanie na drodze powiatowej w pobliżu szkoły progu zwalniającego,
c) wniosek firmy MOST Sp. z o.o. Sopot dot. przeprowadzenia tymczasowego ruchu pojazdów przez odcinek ul. PJP II na odcinku od skrzyżowania z ul. Białostocką do skrzyżowania z ul. 71 PP,
d) informacja dot. konkursu na dofinansowanie budowy, przebudowy i remontu dróg lokalnych w ramach Podlaskiego Instrumentu Wparcia Dróg Lokalnych o istotnym znaczeniu dla społeczno-gospodarczego rozwoju regionu (uchwała Zarządu Województwa Podlaskiego),
2) Samodzielnego stanowiska ds. oświaty
a) Sprawozdanie rzeczowe i finansowe z realizacji zadań Biblioteki Gminnej w Szumowie pełniącej funkcję biblioteki powiatowej,
b) plan wydatków dotacji na 2018 r. na realizację zadań biblioteki powiatowej przez Bibliotekę Gminną w Szumowie,