A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Polityka prywatności oraz informacje o przetwarzaniu danych
Statut i regulamin organizacyjny
Władze
Wydziały
Jednostki organizacyjne, służby, inspekcje i straże
Budżet i finanse
Program Rozwoju Powiatu
Zarządzenia Starosty
Przetargi i Ogłoszenia
Rejestry i ewidencje
Oświadczenia majątkowe
Instrukcja obsługi
Kontrole
Zasady udostępniania informacji publicznej
Kontakt
Nabór i zatrudnianie pracowników
Biuro Rady Powiatu Zambrowskiego
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Informacje o Środowisku
Przyjmowanie i załatwianie spraw
Aplikacja służąca do weryfikacji kwalifikowanego podpisu elektronicznego
Wybory samorządowe
Baza Aktów Własnych
Język migowy
Elektroniczna Skrzynka Podawcza Pojazd i Kierowca
Ewidencja Ośrodków Szkolenia Kierowców
PONOWNE WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI PUBLICZNYCH
Zgłoszenia budowy
Nieodpłatna pomoc prawna
Obwieszczenia Starosty Zambrowskiego
Biuro Rzeczy Znalezionych
Referendum
Informacja o wynikach konkursów
Sesje Rady Powiatu Zambrowskiego
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
  
Skargi i Wnioski
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Majątek
Powiatowa Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych
Oferty inwestycyjne
Porozumienia
Ostatnie 5 wiadomości:
» Informacja o zmianie terminu złożenia i otwarcia ofert - IR.272.6.2019
» Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - nadzór inwestorski - IR.7011.I.1.6.2019
» Informacja z otwarcia ofert - IR.272.5.2019 - Przebudowa drogi powiatowej Nr 2035B
» Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej „Świadczenie usług telekomunikacyjnych” - OR.272.3.2019
» Zawiadomienie dot. wszczęcia postępowania administracyjnego - przebudowa sączków drenarskich - obręb ewidencyjny Tabędz
 • Jednostki organizacyjne, służby, inspekcje i straże
 • Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Długoborzu
 • Stowarzyszenie "NAPRZECIW"
 • Ogłoszenia
 • Ogłoszenie o naborze

  Nabór na stanowisko specjalisty ds.administracji i kształcenia

  Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Długoborzu ogłasza nabór na nowe stanowisko pracy: specjalista ds. administracji i kształcenia Nazwa jednostki: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nazwa stanowiska: specjalista ds. administracji i kształcenia Wymiar czasu pracy: 1 etat Miejsce wykonywania pracy: SOSW Długobórz Pierwszy 5, 18-300 Zambrów Rodzaj umowy: umowa o pracę na czas określony z możliwością zatrudnienia na czas nieokreślony Wymagania warunkujące dopuszczenie do udziału w naborze: 1. Posiadanie obywatelstwa polskiego. 2. Zdolność do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych. 3. Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie i przestępstwa przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub przestępstwa karne skarbowe. 4. Nieposzlakowana opinia. 5. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem specjalisty do spraw administracji i kształcenia: 1. Brak prawomocnego skazania za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych i samorządu terytorialnego przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karno-skarbowe. 2. Wykształcenie: wyższe /ukończone studia administracyjne oraz pedagogiczne/. 3. Staż pracy w latach: co najmniej 4. 4. Znajomość obsługi kadrowej w jednostce budżetowej. 5. Biegła obsługa komputera, w tym programów kadrowych. 6. Znajomość przepisów z zakresu administracji samorządowej. 7. Znajomość przepisów dotyczących prawa pracy i Karty Nauczyciela oraz innych aktów regulujących funkcjonowanie placówek oświatowych. Wymagania dodatkowe: 1. Poczucie odpowiedzialności za realizację powierzonych zadań. 2. Umiejętność organizacji pracy i pracy w zespole. 3. Dyspozycyjność, odpowiedzialność, kreatywność, otwartość, komunikatywność. 4. Umiejętność podejmowania samodzielnych decyzji - nastawienie na cel - dynamizm i zaangażowanie w wykonywaną pracę – mile widziane - doświadczenie w zarządzaniu zespołem. Główne zadania osoby zatrudnionej na stanowisku specjalisty ds. administracji i kształcenia. Zakres zadań i obowiązków: 1. Organizowanie i kierowanie pracą pracowników obsługi, rozliczanie godzin pracy pracowników na podstawie grafików miesięcznych. 2. Przygotowywanie dokumentacji dotyczącej absencji pracowników, urlopów zdrowotnych, wypoczynkowych, szkoleniowych. 3. Organizowanie i nadzorowanie prac związanych z bieżącymi pracami remontowymi w ośrodku oraz spraw związanych z bieżącymi naprawami i konserwacją sprzętu będącego w posiadaniu placówki we współpracy ze specjalistą ds. technicznych. 4. Czuwanie nad właściwym wykorzystywaniem pomieszczeń placówki i terenu wokół budynku. 5. Prowadzenie gospodarki sprzętem będącym wyposażeniem placówki, pomocami dydaktycznymi, materiałami i przedmiotami nietrwałymi. Prowadzenie ksiąg inwentaryzacyjnych, dokonywanie odpisów z inwentarza oraz w razie konieczności nie częściej niż 1 raz w kwartale sporządzanie protokołów likwidacji środków trwałych. 6. Pomoc przy organizacji roku szkolnego (organizacji egzaminów zewnętrznych, wprowadzanie danych do systemów SIO). 7. Opieka nad projektami oświatowymi i edukacyjnymi realizowanymi w ośrodku. 8. Zakupy na potrzebę organizacji zajęć i prowadzenia placówki. 9. Uczestniczenie w kontrolach wewnętrznych i zewnętrznych dot. stanu budynku, stanu sanitarno – epidemiologicznego placówki i realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie prowadzonych spraw, współpraca ze specjalistą ds. technicznych. 10. Dbałość o utrzymanie właściwego stanu higieniczno – sanitarnego pomieszczeń ośrodka. 11. Bezpośredni nadzór nad wykonywaniem powierzonych obowiązków pracownikom obsługi: a) kontrola czystości pomieszczeń ośrodka – raz w miesiącu, b) przegląd placówki pod kątem zapewnienia bezpieczeństwa oraz higienicznych warunków korzystania z obiektu. 12. Sporządzanie sprawozdawczości dot. wszystkich spraw ujętych w zakresie obowiązków. Przedstawianie Dyrektorowi propozycji, wniosków i inicjatyw w zakresie powierzonych kompetencji. 13. Znajomość i przestrzeganie obowiązujących przepisów prawnych, regulaminów, instrukcji, procedur niezbędnych do wykonywania powierzonych zadań. 14. Zastępowanie podczas nieobecności w pełnym zakresie jego obowiązków - Sekretarza Ośrodka. 15. Uczestnictwa w szkoleniach podnoszących wiedzę i kwalifikacje zawodowe. 16. Współpraca z wicedyrektorem, kierownikiem internatu, księgowością i sekretariatem Ośrodka. 17. Załatwianie innych prac zleconych przez Dyrektora Ośrodka. Wymagane dokumenty: 1. CV. 2. List motywacyjny. 3. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie i korzystaniu z praw publicznych, (w przypadku zatrudnienia, kandydat: będzie obowiązany przedłożyć zaświadczenie z Krajowego rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie w terminie 30 dni od daty zatrudnienia). 4. Kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe. 5. Kwestionariusz osobowy. 6. Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub kserokopia dowodu osobistego. 7. Oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z 1997 r. o ochronie danych osobowych /Dz. U. Nr 101 poz. 926 z późn. zm./ na potrzeby związanie z ogłoszonym naborem. Miejsce i termin składania ofert: Wymagane dokumenty należy złożyć w sekretariacie w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym, Długobórz Pierwszy 5, w godz. 9.00–15.00 w terminie do 07.08.2017r. Dokumenty powinny znajdować się w zamkniętej kopercie oznaczonej imieniem i nazwiskiem kandydata z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko specjalista ds. administracji i kształcenia”. Dokumenty dostarczone po upływie tego terminu nie będą rozpatrywane. Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w SOSW w Długoborzu zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane w placówce przez okres 3 miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o wynikach naboru. W tym okresie kandydaci będą mogli dokonywać odbioru swoich dokumentów za pokwitowaniem odbioru. Po upływie 3 miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o wynikach naboru, nieodebrane przez kandydatów dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone. Dyrektor Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Długoborzu Katarzyna Jakimiuk-Baran

  Data wprowadzenia: 2017-07-10 1331
  Data upublicznienia: 2017-07-10
  Art. czytany: 618 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Katarzyna Jakimiuk-Baran
  Rejestr zmian:
  2017-07-10
  1. Typ zdarzenia: edycja wiadomości - Zmienił: Katarzyna Jakimiuk-Baran
  2. Typ zdarzenia: edycja wiadomości - Zmienił: Katarzyna Jakimiuk-Baran
  3. Typ zdarzenia: nowa wiadomość - Zmienił: Katarzyna Jakimiuk-Baran
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Powiat Zambrowski
  Elektroniczna Skrzynka Podawcza

  Elektroniczna Skrzynka Podawcza Pojazd i Kierowca

  Status Sprawy – Prawo Jazdy

  Status Sprawy – Dowód Rejestracyjny
  Powiat Zambrowski

  Godziny otwarcia:


  od 7.30 do 15.30

  poniedziałek-piątek
  Powiat Zambrowski