A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Polityka prywatności oraz informacje o przetwarzaniu danych
Statut i regulamin organizacyjny
Władze
Wydziały
Jednostki organizacyjne, służby, inspekcje i straże
Budżet i finanse
Program Rozwoju Powiatu
Zarządzenia Starosty
Przetargi i Ogłoszenia
Rejestry i ewidencje
Oświadczenia majątkowe
Instrukcja obsługi
Kontrole
Zasady udostępniania informacji publicznej
Kontakt
Nabór i zatrudnianie pracowników
Biuro Rady Powiatu Zambrowskiego
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Informacje o Środowisku
Przyjmowanie i załatwianie spraw
Aplikacja służąca do weryfikacji kwalifikowanego podpisu elektronicznego
Wybory samorządowe
Baza Aktów Własnych
Język migowy
Elektroniczna Skrzynka Podawcza Pojazd i Kierowca
Ewidencja Ośrodków Szkolenia Kierowców
PONOWNE WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI PUBLICZNYCH
Zgłoszenia budowy
Nieodpłatna pomoc prawna
Obwieszczenia Starosty Zambrowskiego
Biuro Rzeczy Znalezionych
Referendum
Informacja o wynikach konkursów
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
  
Skargi i Wnioski
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Majątek
Powiatowa Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych
Oferty inwestycyjne
Porozumienia
Ostatnie 5 wiadomości:
» Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze - OR.2110.6.2018
» Edyta Kossakowska-Wołpiuk
» mgr Joanna Gostkowska
» mgr Magdalena Muszyńska
» mgr Dominika Marciniak
 • Władze
 • Rada Powiatu
 • Sesje Rady
 • Protokół Nr XX/17 z obrad XX Sesji Rady Powiatu Zambrowskiego, która odbyła się w dniu 2 czerwca 2017 roku

  Protokół Nr XX/17

  z obrad XX Sesji Rady Powiatu Zambrowskiego, która odbyła się w dniu 2 czerwca 2017 roku, w godz. 11.00 – 16.40.
  Obradom przewodniczył Józef Dąbrowski – Przewodniczący Rady Powiatu Zambrowskiego.
  W Sesji uczestniczyło 16 radnych. (lista obecności w załączeniu protokołu)
  Proponowany porządek posiedzenia:
  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Przedstawienie porządku obrad XX Sesji Rady Powiatu.
  3. Przyjęcie protokołów z XVIII i XIX Sesji Rady Powiatu.
  4. Informacja z działalności Spółki Szpital Powiatowy w Zambrowie Sp. z o. o. za 2016.
  5. Informacja na temat zabezpieczenia usług medycznych na 2017 r.
  6. Sytuacja w rolnictwie i działalność gminnych spółek wodnych w 2016 r.
  7. Informacja na temat działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Zambrowie za rok 2016.
  8. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Powiatu Zambrowskiego z organizacjami pozarządowymi na lata 2016-2020 w roku 2016.
  9. Informacja z działań zawartych w Powiatowym Programie Poprawy Życia Społecznego i Zawodowego Osób Niepełnosprawnych za 2016 r.
  10. Sprawozdanie z realizacji za rok 2016 Programu profilaktycznego w zakresie promowania i wdrożenia prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci zagrożonych przemocą w rodzinie w powiecie zambrowskim na lata 2013 – 2018.
  11. Sprawozdanie z realizacji za rok 2016 Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2014 – 2020.
  12. Sprawozdanie z realizacji Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Zambrowskim w 2016 roku
  13. Informacja z realizacji uchwał Rady Powiatu Zambrowskiego za 2016 r.
  14. Informacja Przewodniczącego Zarządu o pracy Zarządu Powiatu między Sesjami.
  15. Podjęcie uchwał w sprawie:
  a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2016;
  b) absolutorium dla Zarządu Powiatu Zambrowskiego za rok 2016;
  c) zmian w budżecie Powiatu Zambrowskiego na 2017 r.;
  d) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Zambrowskiego na lata 2017-2020;
  e) współfinansowania projektu „Przebudowa Izby Przyjęć i dostosowanie do SOR wraz z budową lądowiska w Szpitalu Powiatowym w Zambrowie” realizowanego przez Szpital Powiatowy w Zambrowie Sp. z o. o.;
  f) wyrażenia zgody na realizację projektu „Rozwój elektronicznych usług publicznych województwa podlaskiego”;
  g) uchwalenia Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego;
  h) zmiany uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Zambrowski oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków;
  i) zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania stypendiów w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży Powiatu Zambrowskiego;
  j) ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie nadania Statutu Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Zambrowie,
  k) określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do Bursy Szkolnej Nr 1 w Zambrowie,
  l) ustalenia wysokości pomocy na usamodzielnienie osoby usamodzielnianej opuszczającej rodzinę zastępczą spokrewnioną.
  16. Interpelacje i zapytania radnych.
  17. Udzielenie odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych.
  18. Wnioski i oświadczenia radnych.
  19. Sprawy różne.
  20. Zakończenie obrad.

  Ad. 1 Otwarcie posiedzenia

  Obrady XX Sesji Rady Powiatu Zambrowskiego otworzył Przewodniczący Rady Powiatu – Pan Józef Dąbrowski, który powitał radnych i zaproszonych gości.
  Na podstawie listy obecności stwierdził, że w Sesji bierze udział 16 radnych, co stanowi quorum do podejmowania prawomocnych uchwał Rady Powiatu.

  Ad. 2 Przedstawienie porządku obrad XX Sesji Rady Powiatu

  Przewodniczący Rady Powiatu odczytał porządek obrad XX Sesji. poprosił o zgłaszanie uwag i wniosków dotyczących porządku obrad.
  Starosta p. Robert Rosiak wystąpił z wnioskiem o wprowadzenie do porządku obrad pkt. 15ł „Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Zambrowskiego w charakterze Partnera do realizacji projektu zintegrowanego „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 RPO, 3.2.2 RPO” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego finansowanego w ramach Osi Priorytetowej III Kompetencje i kwalifikacje, Działania 3.2 Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr regionu, Poddziałania 3.2.1 Rozwój kompetencji językowych i TIK oraz wsparcie wybranych form kształcenia ustawicznego zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki / Poddziałania 3.2.2 Pozaszkolne formy kształcenia dorosłych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020” oraz pkt. 15m „Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do projektu „Powiat Zambrowski zapobiega uzależnieniom wśród dzieci i młodzieży”.
  Pan Zbigniew Jach stwierdził, że dzisiejszy porządek obrad jest wyjątkowo obszerny, a Pan Starosta wprowadza jeszcze dwie uchwały. Jego zdaniem Pan Przewodniczący powinien rozważyć częstsze posiedzenia rady. Ponadto niejednokrotnie zwracał się do prezydium rady z prośbą o przekazywanie informacji o pracy Zarządu Powiatu na piśmie, ponieważ pozwala mu to na przygotowanie się do obrad rady. Jednak nikt nie uwzględnia jego prośby.
  Następnie wystąpił z wnioskiem o przesunięcie punktów od 4 do 14 w miejsce po części uchwałodawczej oraz drugiego wniosku o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały intencyjnej w sprawie pomocy finansowej Gminie Szumowo na budowę targowiska.
  Starosta p. Robert Rosiak powiedział, że Zarząd Powiatu widzi potrzebę i jest za tym, aby takiej pomocy finansowej udzielić. Jednak na dzień dzisiejszy jest za wcześnie, ponieważ nie jest znany koszt tej inwestycji. Ponadto otrzymaliśmy informację, że Gmina Zambrów także planuje budowę targowiska w miejscowości Wądołki. Według nas gminy powinny porozumieć się i wspólnie wybudować targowisko.
  Pan Zbigniew Jach uważa, że to powiat powinien podjąć działania, aby skoordynować wszystkie gminy i zachęcić do budowy jednej targowicy.
  Pan Eugeniusz Kaczyński wystąpił z wnioskiem o podzielenie dzisiejszego posiedzenia na dwie sesje tj. dziś i jutro. Jego zdaniem nie jest możliwym, aby w jeden dzień wszystkie sprawy rzetelnie przepracować.
  Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek o wprowadzenie do porządku obrad pkt. 15ł „Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Zambrowskiego w charakterze Partnera do realizacji projektu zintegrowanego „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 RPO, 3.2.2 RPO” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego finansowanego w ramach Osi Priorytetowej III Kompetencje i kwalifikacje, Działania 3.2 Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr regionu, Poddziałania 3.2.1 Rozwój kompetencji językowych i TIK oraz wsparcie wybranych form kształcenia ustawicznego zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki / Poddziałania 3.2.2 Pozaszkolne formy kształcenia dorosłych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020” oraz pkt. 15m „Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do projektu „Powiat Zambrowski zapobiega uzależnieniom wśród dzieci i młodzieży”.
  W głosowaniu uczestniczyło 16 radnych.
  Wniosek przyjęto 11 głosami „za”, przy 5 głosach „wstrzymujących”.
  Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały intencyjnej w sprawie pomocy finansowej Gminie Szumowo na budowę targowiska.
  W głosowaniu uczestniczyło 16 radnych.
  Wniosek odrzucono 8 głosami „przeciw”, przy 5 głosach „za” i 3 głosach „wstrzymujących”.
  Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek o przesunięcie punktów od 4 do 14 w miejsce po części uchwałodawczej.
  W głosowaniu uczestniczyło 16 radnych.
  Wniosek odrzucono 8 głosami „przeciw”, przy 4 głosach „za” i 4 głosach „wstrzymujących”.
  Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek o podzielenie dzisiejszego posiedzenia na dwie sesje tj. dziś i jutro.
  W głosowaniu uczestniczyło 16 radnych.
  Wniosek odrzucono 10 głosami „przeciw”, przy 4 głosach „za” i 2 głosach „wstrzymujących”.
  Więcej uwag i wniosków dotyczących projektu porządku obrad nie zgłoszono.
  Przewodniczący Rady Powiatu poddał pod głosowanie projekt porządku obrad.
  W głosowaniu uczestniczyło 16 radnych.
  Porządek posiedzenia przyjęto 12 głosami „za”, przy 3 głosach „przeciwnych” i 1 głosie „wstrzymującym”

  Ad. 3 Przyjęcie protokołów z XVIII i XIX Sesji Rady Powiatu

  Pan Józef Dąbrowski – Przewodniczący Rady Powiatu powiedział, że protokoły z XVIII i XIX Sesji były wyłożone do wglądu wszystkich radnych.
  Poprosił o zgłaszanie ewentualnych uwag do projektu protokołu z XVIII sesji.
  Uwag nie wniesiono, wobec czego Przewodniczący Rady Powiatu poddał pod głosowanie wniosek o przyjęcie przez Radę Powiatu, projektu protokołu z XVIII sesji Rady Powiatu.
  W głosowaniu uczestniczyło 16 radnych.
  Protokół przyjęto 14 głosami „za”, przy 2 głosach „wstrzymujących”.
  Następnie Przewodniczący Rady Poprosił o zgłaszanie ewentualnych uwag do projektu protokołu z XIX sesji.
  Uwag nie wniesiono, wobec czego Przewodniczący Rady Powiatu poddał pod głosowanie wniosek o przyjęcie przez Radę Powiatu, projektu protokołu z XIX sesji Rady Powiatu.
  W głosowaniu uczestniczyło 16 radnych.
  Protokół przyjęto 14 głosami „za”, przy 2 głosach „wstrzymujących”
  Przewodniczący Rady Powiatu p. Józef Dąbrowski przekazał prowadzenie obrad Wiceprzewodniczącemu Rady Powiatu p. Sławomirowi Baranowi.

  Ad. 4 Informacja z działalności Spółki Szpital Powiatowy w Zambrowie Sp. z o. o. za 2016

  Wiceprzewodniczący Rady Powiatu p. Sławomir Baran poinformował, że wszyscy radni otrzymali w materiałach na sesję informację z działalności Spółki Szpital Powiatowy w Zambrowie Sp. z o. o. za 2016. Powiedział, że była ona przedmiotem posiedzenia Komisji Oświaty, Zdrowia i Spraw Społecznych. Poprosił Przewodniczącego Komisji o przedstawienie opinii.
  Pan Wiesław Kaźmierczak – Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Spraw Społecznych poinformował, że komisja przyjęła informację przez aklamację.
  Wiceprzewodniczący Rady poprosił o zgłaszanie uwag dotyczących przedstawionej informacji.
  Pan Ryszard Świderski stwierdził, że z przyjemnością przegląda się przedstawioną informację, a także cieszą zadawalające wyniki finansowe spółki. Ponadto chciałby wiedzieć, jeżeli nie jest to tajemnicą, jakie są koszty funkcjonowania Rady Nadzorczej Szpitala Powiatowego w Zambrowie.
  Prezes Spółki p. Bogusław Dębski poinformował, że bilans spółki w 2016 roku zamknął się po stronie aktywów i pasywów kwotą 35 742 409,39 złotych. Szpital zanotował zysk nett w wysokości 511 536,16 złotych i zapłacił podatek dochodowy w wysokości 142 167 złotych. W kolejnym roku nastąpił wzrost przychodów, który był wyższy niż wykonanie roku 2015 o ok. 4 900 000 złotych i osiągnął kwotę 25 502 050,46 złotych. Stały wzrost przychodów za sprzedaży, mimo braku wzrostu wyceny przez NFZ realizowanych procedur, które stanowią ok. 95% całości przychodów, pozwolił wypracować zysk w spółce. Osiągnięty wynik świadczy o rozwoju działalności podstawowej spółki i zdrowej strukturze przychodów i kosztów z działalności operacyjnej.
  W odpowiedzi na zapytanie p. Ryszarda Świderskiego poinformował, że rada nadzorcza jest okrojona do trzech osób i dieta członka rady wynosi od 800 do 1000 złotych miesięcznie, a dieta przewodniczącej jest trochę wyższa.
  Następnie p. Prezes na prośbę p. Zbigniewa Jach poinformował, że szpital realizował program inwestycji i remontów zgodnie z zatwierdzonym planem w oparciu o środki własne oraz starostwa, miasta Zambrów, gminy Zambrów, gminy Rutki. Ponadto szpital czynił przygotowania i starania w zakresie ubiegania się o środki z programów operacyjnych POIiŚ (SOR i lądowisko), remont poradni AOS oraz przygotowanie do otwarcia dodatkowych, połączone z całościową modernizacją parteru budynku szpitala i wymianą aparatu RTG (RPOWP) oraz uzupełnienie wyposażenia oddziału AiIT, pracowni endoskopii oraz rehabilitacji (PO PL-BY-EU). Były również wykonywane remonty bieżące, przeglądy i naprawy sprzętu. Znaczące zadania dodatkowe to wymiana lampy rtg do aparatu TK oraz remont i modernizacja części piwnic budynku szpitala.
  Stwierdził, że jeżeli udałoby się otrzymać dofinansowanie chociaż z dwóch źródeł, to byłoby bardzo dobrze. Na chwilę obecną pozostały do wyremontowania dwa oddziały tj. oddział dziecięcy i oddział ginekologiczno- położniczy. Pod koniec roku rusza program skierowany wyłącznie na te dwa oddziały, więc postanowił wstrzymać się z remontem i aplikować do niego.
  Pan Zbigniew Jach podziękował za wyczerpującą odpowiedź. Powiedział, że zastanawia się, co by powiat zrobił, gdyby szpital nie miał takiego prezesa. Następnie stwierdził, że pewnie niewiele.
  Starosta p. Robert Rosiak w imieniu wszystkich organów Powiatu Zambrowskiego podziękował Panu Prezesowi za ciężką pracę jaką wykonuje na rzecz Szpitala Powiatowego w Zambrowie, który dzięki jego zarządzaniu rozwija się. Powiedział cyt.: „Chciałbym tutaj skomentować dziwne stwierdzenie radnego Jacha – co by powiat zrobił żeby Prezesa Dębskiego nie było. Przypomnę tylko pewien fakt. Wybór prezesa ogłoszony przez spółkę. Spółka wówczas miała dwóch właścicieli: większościowy właściciel – Powiat Zambrowski i mniejszościowy – Miasto Zambrów. Powiat Zambrowski poparł Pana Dębskiego, zaś Miasto Zambrów w osobie Pana Burmistrza nie poparło Pana Dębskiego. Dziękuję”
  Pan Zbigniew Jach cyt.: „ Nie bardzo rozumiem dlaczego Pan robi wycieczki osobiste w kierunku moim i w kierunku Pana Burmistrza. Kultura nakazuje, że przy osobie nieobecnej się nie mówi takich rzeczy. Jeszcze raz mówię, żeby nie Pan Prezes, powiat nic by nie zrobił w tym temacie. Dziękuję.”
  Wiceprzewodniczący rady p. Sławomir Baran powiedział, że był radnym miasta wówczas kiedy Pan Dębski zaczynał swoją pracę w Zambrowie i pamięta, że nie było łatwo, a przyjęcie było bardzo chłodne.
  Prezes Spółki p. Bogusław Dębski powiedział, że ma stały kontakt z samorządem miejskim i pomaga on szpitalowi. Nie chciałby, aby szpital lub jego osoba służyła do podnoszenia napięć. Podziękował za słowa uznania jakie padły pod adresem jego osoby i szpitala.
  Wicestarosta p. Stanisław Rykaczewski powiedział, że cieszy się z wyników jakie osiąga Szpital Powiatowy w Zambrowie. Stwierdził, że każdy widzi, iż działania jakie podjął powiat, wówczas kiedy był Starostą Zambrowski, dotyczące prowadzenia szpitala przyniosły efekty. Nie trzeba było prywatyzować, tak jak chciał tego Burmistrz Miasta Zambrowa. Szpital rozwija się i modernizuje, co jest także dużym wkładem Powiatu Zambrowskiego. Powiedział, że środki, które są przekazywane na szpital powodują, że nie ma pieniędzy na inne cele inwestycyjne i warto, aby radni, szczególnie opozycyjni pamiętali.
  Pan Zbigniew Jach powiedział, że rzeczywiście za jego kadencji szpital „ruszył” w przeciwieństwie do teraz, bo w tej chwili, to idzie on dzięki Panu Prezesowi. Przypomniał, że samorząd miejski, co roku daje na rehabilitację 100-150 tys. złotych. Następnie przedstawił inne dotacje jakie miasto co roku przekazuje na szpital. Stwierdził, że ogółem jest to kwota ok. 8 milionów złotych.
  Pan Kazimierz Dmochowski wystąpił z wnioskiem o zamknięcie dyskusji w tym punkcie i przejście do następnych spraw.
  Wiceprzewodniczący Rady poddał pod głosowanie zgłoszony wniosek.
  W głosowaniu uczestniczyło 16 radnych.
  Wniosek przyjęto 11 głosami „za”, przy 3 głosach „przeciwnych” i 2 głosach „wstrzymujących”.
  Więcej uwag dotyczących informacji nie zgłoszono.
  Informacja z działalności Spółki Szpital Powiatowy w Zambrowie Sp. z o. o. za 2016 została przyjęta przez aklamację.

  Ad. 5 Informacja na temat zabezpieczenia usług medycznych na 2017 r.

  Wiceprzewodniczący Rady Powiatu p. Sławomir Baran poinformował, że wszyscy radni otrzymali w materiałach na sesję informację na temat zabezpieczenia usług medycznych na 2017 r. Poinformował, że była ona przedmiotem posiedzenia Komisji Oświaty. Poprosił Przewodniczącego Komisji o przedstawienie opinii.
  Pan Wiesław Kaźmierczak – Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Spraw Społecznych poinformował, że komisja przyjęła informację przez aklamację.
  Wiceprzewodniczący Rady poprosił o zgłaszanie uwag dotyczących przedstawionej informacji.
  Pan Wiesław Kaźmierczak zwracając się do Pana Bogusława Dębskiego – Prezesa Spółki Szpital Powiatowy w Zambrowie poprosił o zajęcie się sprawą medycyny pracy, ponieważ jeżeli pani doktor ma wolne, to nikt jej nie zastępuje.
  W odpowiedzi p. Prezes powiedział, że brak jest lekarzy ze specjalnością medycyny pracy, więc ten problem nie jest prosty do rozwiązania.
  Więcej uwag dotyczących informacji nie zgłoszono.
  Informacja na temat zabezpieczenia usług medycznych na 2017 r. została przyjęta przez aklamację.

  Ad. 6 Sytuacja w rolnictwie i działalność gminnych spółek wodnych w 2016 r.

  Wiceprzewodniczący Rady Powiatu p. Sławomir Baran poinformował, że wszyscy radni otrzymali w materiałach na sesję informację nt. sytuacji w rolnictwie i działalności gminnych spółek wodnych w 2016 r. Poinformował, że była ona przedmiotem posiedzenia Komisji Finansów. Poprosił Przewodniczącego Komisji o przedstawienie opinii.
  Pan Edward Lipiński – Przewodniczący Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego, Środowiska i Rolnictwa poinformował, że komisja przyjęła informację przez aklamację.
  Wiceprzewodniczący Rady poprosił o zgłaszanie uwag dotyczących przedstawionej informacji.
  Uwag dotyczących informacji nie zgłoszono.
  Informacja nt. sytuacji w rolnictwie i działalności gminnych spółek wodnych w 2016 r. została przyjęta przez aklamację.

  Ad. 7 Informacja na temat działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Zambrowie za rok 2016

  Wiceprzewodniczący Rady Powiatu p. Sławomir Baran poinformował, że wszyscy radni otrzymali w materiałach na sesję informację na temat działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Zambrowie za rok 2016. Poinformował, że była ona przedmiotem posiedzenia Komisji Finansów. Poprosił Przewodniczącego Komisji o przedstawienie opinii.
  Pan Edward Lipiński – Przewodniczący Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego, Środowiska i Rolnictwa poinformował, że komisja przyjęła informację przez aklamację.
  Wiceprzewodniczący Rady poprosił o zgłaszanie uwag dotyczących przedstawionej informacji.
  Uwag dotyczących informacji nie zgłoszono.
  Informacja na temat działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Zambrowie za rok 2016 została przyjęta przez aklamację.

  Ad. 8 Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Powiatu Zambrowskiego z organizacjami pozarządowymi na lata 2016-2020 w roku 2016.

  Wiceprzewodniczący Rady Powiatu p. Sławomir Baran poinformował, że wszyscy radni otrzymali w materiałach na sesję sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Powiatu Zambrowskiego z organizacjami pozarządowymi na lata 2016-2020 w roku 2016. Poinformował, że było ono przedmiotem posiedzenia Komisji Oświaty, Zdrowia i Spraw Społecznych. Poprosił Przewodniczącego Komisji o przedstawienie opinii.
  Pan Wiesław Kaźmierczak – Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Spraw Społecznych poinformował, że komisja przyjęła sprawozdanie przez aklamację.
  Wiceprzewodniczący Rady poprosił o zgłaszanie uwag dotyczących przedstawionego sprawozdania.
  Uwag dotyczących sprawozdania nie zgłoszono.
  Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Powiatu Zambrowskiego z organizacjami pozarządowymi na lata 2016-2020 w roku 2016 zostało przyjęte przez aklamację.

  Ad. 9 Informacja z działań zawartych w Powiatowym Programie Poprawy Życia Społecznego i Zawodowego Osób Niepełnosprawnych za 2016 r.

  Wiceprzewodniczący Rady Powiatu p. Sławomir Baran poinformował, że wszyscy radni otrzymali w materiałach na sesję informację z działań zawartych w Powiatowym Programie Poprawy Życia Społecznego i Zawodowego Osób Niepełnosprawnych za 2016 r. Powiedział, że była ona przedmiotem posiedzenia Komisji Oświaty. Poprosił Przewodniczącego Komisji o przedstawienie opinii.
  Pan Wiesław Kaźmierczak – Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Spraw Społecznych poinformował, że komisja przyjęła informację przez aklamację.
  Wiceprzewodniczący Rady poprosił o zgłaszanie uwag dotyczących przedstawionej informacji.
  Uwag dotyczących informacji nie zgłoszono.
  Informacja z działań zawartych w Powiatowym Programie Poprawy Życia Społecznego i Zawodowego Osób Niepełnosprawnych za 2016 r. została przyjęta przez aklamację.

  Ad. 10 Sprawozdanie z realizacji za rok 2016 Programu profilaktycznego w zakresie promowania i wdrożenia prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci zagrożonych przemocą w rodzinie w powiecie zambrowskim na lata 2013 – 2018

  Wiceprzewodniczący Rady Powiatu p. Sławomir Baran poinformował, że wszyscy radni otrzymali w materiałach na sesję sprawozdanie z realizacji za rok 2016 Programu profilaktycznego w zakresie promowania i wdrożenia prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci zagrożonych przemocą w rodzinie w powiecie zambrowskim na lata 2013 – 2018. Poinformował, że było ono przedmiotem posiedzenia Komisji Oświaty. Poprosił Przewodniczącego Komisji o przedstawienie opinii.
  Pan Wiesław Kaźmierczak – Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Spraw Społecznych poinformował, że komisja przyjęła sprawozdanie przez aklamację.
  Wiceprzewodniczący Rady poprosił o zgłaszanie uwag dotyczących przedstawionego sprawozdania.
  Uwag dotyczących sprawozdania nie zgłoszono.
  Sprawozdanie z realizacji za rok 2016 Programu profilaktycznego w zakresie promowania i wdrożenia prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci zagrożonych przemocą w rodzinie w powiecie zambrowskim na lata 2013 – 2018 zostało przyjęte przez aklamację.

  Ad. 11 Sprawozdanie z realizacji za rok 2016 Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2014 – 2020

  Wiceprzewodniczący Rady Powiatu p. Sławomir Baran poinformował, że wszyscy radni otrzymali w materiałach na sesję sprawozdanie z realizacji za rok 2016 Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2014 – 2020. Poinformował, że było ono przedmiotem posiedzenia Komisji Oświaty. Poprosił Przewodniczącego Komisji o przedstawienie opinii.
  Pan Wiesław Kaźmierczak – Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Spraw Społecznych poinformował, że komisja przyjęła sprawozdanie przez aklamację.
  Wiceprzewodniczący Rady poprosił o zgłaszanie uwag dotyczących przedstawionego sprawozdania.
  Uwag dotyczących sprawozdania nie zgłoszono.
  Sprawozdanie z realizacji za rok 2016 Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2014 – 2020 zostało przyjęte przez aklamację.

  Ad. 12 Sprawozdanie z realizacji Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Zambrowskim w 2016 roku

  Wiceprzewodniczący Rady Powiatu p. Sławomir Baran poinformował, że wszyscy radni otrzymali w materiałach na sesję sprawozdanie z realizacji Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Zambrowskim w 2016 roku. Poinformował, że było ono przedmiotem posiedzenia Komisji Oświaty. Poprosił Przewodniczącego Komisji o przedstawienie opinii.
  Pan Wiesław Kaźmierczak – Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Spraw Społecznych poinformował, że komisja przyjęła sprawozdanie przez aklamację.
  Wiceprzewodniczący Rady poprosił o zgłaszanie uwag dotyczących przedstawionego sprawozdania.
  Uwag dotyczących sprawozdania nie zgłoszono.
  Sprawozdanie z realizacji Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Zambrowskim w 2016 roku zostało przyjęte przez aklamację.

  Ad. 13 Informacja z realizacji uchwał Rady Powiatu Zambrowskiego za 2016 r.

  Wiceprzewodniczący Rady Powiatu p. Sławomir Baran poinformował, że wszyscy radni otrzymali w materiałach na sesję informację z realizacji uchwał Rady Powiatu Zambrowskiego za 2016 r. Powiedział, że była ona przedmiotem posiedzenia wszystkich komisji rady. Poprosił Przewodniczących Komisji o przedstawienie opinii.
  Pan Wiesław Kaźmierczak – Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Spraw Społecznych poinformował, że komisja przyjęła informację przez aklamację.
  Pan Edward Lipiński – Przewodniczący Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego, Środowiska i Rolnictwa poinformował, że komisja zapoznała się z informacją i przyjęła ją przez aklamację.
  Pan Krzysztof Grodzki - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował, że komisja przyjęła informację przez aklamację.
  Wiceprzewodniczący Rady poprosił o zgłaszanie uwag dotyczących przedstawionej informacji.
  Uwag dotyczących informacji nie zgłoszono.
  Informacja z realizacji uchwał Rady Powiatu Zambrowskiego za 2016 r. została przyjęta przez aklamację.

  Ad. 14 Informacja Przewodniczącego Zarządu o pracy Zarządu Powiatu między Sesjami

  Informację o pracy Zarządu Powiatu w okresie między Sesjami przedstawił Starosta p. Robert M. Rosiak. Poinformował, że w tym okresie odbyło się sześć posiedzeń. Następnie omówił szczegółowo prezentację. (Informacja w załączeniu protokołu)
  Wiceprzewodniczący Rady Powiatu p. Sławomir Baran poprosił o zgłaszanie uwag i zapytań dotyczących informacji Przewodniczącego Zarządu o pracy Zarządu Powiatu między Sesjami.
  Pan Eugeniusz Kaczyński powiedział, że remont ulicy Magazynowej jest w planach już od kilku lat, ale samorząd nic w tym kierunku nie robi. W tym roku zapisano w budżecie na ten cel środki, ale będą one nie wystarczające, ponieważ za tą kwotę nikt nawet nakładki nie zrobi. Dowodem są nierozstrzygnięte przetargi. W tamtym roku złożono do Zarządu Powiatu wniosek o budowę progu zwalniającego przy Szkole Podstawowej Nr 5 w Zambrowie, jednak do dnia dzisiejszego nie zostało to zrobione. Likwidacja PZD miała przynieść oszczędności i korzyści. Jednak w jego odczuciu, to tylko przyniosło straty, ponieważ jest czerwiec, a dziury w powiatowych ulicach nie zostały załatane. Jego zdaniem Zarząd Powiatu nie wie jak wyglądają ulice powiatowe, a w szczególności ulica Magazynowa. Powiedział, że zastanawia się czy nie złożyć doniesienia do Prokuratury na szkodliwe działanie Pana Starosty na niekorzyść interesu publicznego. Zapytał kiedy zostaną połatane dziury na ulicy Magazynowej?
  Pan Zbigniew Jach odczytał treść swojej interpelacji dotyczącej ulicy Magazynowej, a następnie odpowiedź jaka została mu udzielona. Stwierdził, że remont tej ulicy jest w planach od kilku lat, ale samorząd nic w tym kierunku nie robi licząc na dofinansowanie tej inwestycji z budżetu Miasta Zambrów.
  W odpowiedzi p. Starosta przyznał, że zwrócił się do Burmistrza o dofinansowanie remontu ul. Magazynowej w kwocie 200.000 zł, jednak ten odmówił. W związku z czym Zarząd Powiatu postanowił zaciągnąć kredyt. Przypomniał, że wcześniej zabezpieczono na ten cel w budżecie powiatu 300.000 zł. Poinformował, że na dniach powinna zostać podpisana umowa z wykonawcą – firmą STRABAG, która ma wylać nową warstwę asfaltową na odcinku od skrzyżowania z aleją Wojska Polskiego do wjazdu na teren marketu Eden. Inwestycja ma kosztować nieco ponad 484.000 zł. Prace mają zakończyć się przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego.
  Więcej uwag i zapytań dotyczących informacji Przewodniczącego Zarządu o pracy Zarządu Powiatu między Sesjami nie zgłoszono.

  Wiceprzewodniczący Rady Powiatu p. Sławomir Baran ogłosił 15 minutową przerwę. Obrady wznowiono o godzinie 13.30.
  Obrady przejął Przewodniczący Rady Powiatu p. Józef Dąbrowski.
  Obrady opuścili radni: p. Agnieszka Brulińska i p. Wacław Krajewski.

  Ad. 15a Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2016

  Przewodniczący Rady Powiatu p. Józef Dąbrowski powiedział, że radni otrzymali do zapoznania w materiałach na Sesję projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2016. Powiedział, że była ona przedmiotem posiedzenia wszystkich komisji rady. Poprosił Przewodniczących Komisji o przedstawienie opinii.
  Pan Wiesław Kaźmierczak – Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Spraw Społecznych poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
  Pan Edward Lipiński – Przewodniczący Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego, Środowiska i Rolnictwa poinformował, że komisja po przeprowadzonej dyskusji pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
  Pan Krzysztof Grodzki - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
  Przewodniczący Rady Powiatu poprosił o zgłaszanie pytań i uwag dotyczących projektu uchwały.
  Starosta p. Robert Rosiak odczytał pozytywną uchwałę Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 8 maja 2017 roku w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu Zambrowskiego wniosku o udzielenie Zarządowi absolutorium za 2016 rok.
  Następnie za pomocą prezentacji omówił wykonanie budżetu powiatu za 216 rok.
  Uwag i zapytań dotyczących projektu uchwały nie zgłoszono.
  Wiceprzewodniczący Rady Powiatu p. Sławomir Baran odczytał projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2016, a Przewodniczący Rady poddał go pod głosowanie.
  W głosowaniu uczestniczyło 14 radnych.
  Uchwała Nr XX/150/17 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2016 została podjęta 11 głosami „za”, przy 3 głosach „wstrzymujących”.

  Ad. 15b Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Zambrowskiego za rok 2016

  Przewodniczący Rady Powiatu p. Józef Dąbrowski powiedział, że radni otrzymali do zapoznania w materiałach na Sesję projekt uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Zambrowskiego za rok 2016. Poprosił o zabranie głosu Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
  Pan Krzysztof Grodzki - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej odczytał opinię Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Zambrowskiego o sprawozdaniach za rok 2016 przedłożonych przez Zarząd Powiatu oraz wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium dla Zarządu Powiatu Zambrowskiego za 2016 rok.
  Przewodniczący Rady Powiatu otworzył dyskusję.
  Pan Zbigniew Jach powiedział, że widzi brak współpracy na każdej płaszczyźnie. Nigdy nie widział na sesji wójtów, ani Burmistrza. Nawet w dniu dzisiejszym osoby, które miały składać sprawozdania nie pojawiły się. Poinformował, że Pan Burmistrz stwierdził, że nie będzie przychodził dopóki Pan Rosiak jest Starostą, ponieważ jest niewiarygodny – uzgadnia coś, a potem okazuje się coś innego. To samo mówią wójtowie Gminy Kołaki Kościelne i Szumowo. Następnie odczytał pisma Wójta Gminy Kołaki Kościelne i Wójta Gminy Szumowo odnośnie współpracy i dofinansowań inwestycji na terenie poszczególnych gmin. Powiedział cyt.: „Pragnę przypomnieć, że każdy ma swój budżet i każda rada ma swoich radnych, którzy wykonują postawione przez przepisy zadania, a wy z uporem maniaka mówicie, żeby wam każdy dał. Tłumaczą wam, odpisują, wy nie umiecie tego zrozumieć. Nie potraficie konkretnie odpowiedzieć na zadawane pytania i interpelacje. Odpisujecie lekceważąco, nie nadajecie się do piastowania takiej funkcji. Jeszcze tak nie było. (…) Rozwaliliście Powiatowy Zarząd Dróg – rzekoma reorganizacja. Powstał Wydział Infrastruktury i Rozwoju. Czy jest lepiej? Chyba nie. Różne zdania są na ten temat. Na dziewięć osób w wydziale 4 lub 5 jest z Szumowa. Wyrzuca się dziewczynę po studiach, po stażu, która ma kwalifikacje, a bierze się krajankę z Szumowa o wątpliwych kwalifikacjach. Na 9 stażystów 4 jest z Szumowa – niektórzy są po dwa, po trzy razy i nikt z nich jeszcze nie został zatrudniony. Innym się staży nie daje, bądź podczas podpisywania porozumień zobowiązuje się ich do zatrudnienia na 3 miesiące. Nie wiem, są lepsi, równi, równiejsi.” Powiedział, że nie zagłosuje za udzieleniem absolutorium, ponieważ oczekuje nawiązania współpracy z samorządami z terenu powiatu.
  Pan Eugeniusz Kaczyński powiedział, że jak może głosować za absolutorium, jak w 2016 roku była nadwyżka ponad 2 mln zł, a brak jest na remont Magazynowej i Polowej? Uważa, że jest to propaganda sukcesu. Za rządów poprzednich starostów jakoś to się jeszcze kleiło. Stwierdził, że zawiódł się na Staroście, ponieważ miał nadzieję, że będzie on samodzielnie podejmował decyzje, a nie partyjnie. Powiedział, że jest on wierny partii, ale nie społeczeństwu.
  Starosta p. Rober Rosiak powiedział, że forma wypowiedzi świadczy o tym, że niektórzy nie dorośli, aby być obecnymi na tej sali i być radnym. Sam stara się ludzi nie obrażać tylko mówić o konkretnych faktach. Jeżeli chodzi o Gminę Kołaki Kościelne, to mimo złożoności budżetu znalazła 60.000 złotych na przebudowę mostu. Natomiast także otrzymał pismo Wójta Gminy Szumowo, które jest bardzo emocjonalne. Nie posądza Wójta o świadome kłamstwo, a raczej zrzuca to na brak wiedzy, czy informacji, jednak podane przez niego dane są nieprawdziwe. Przypomniał i podkreślił, że w przypadku Miasta Zambrów wszystkie pieniądze jakie były przez nich dane, były na zasadzie wymiany, bo to skutkowało większą punktacją w aplikowaniu o dofinansowanie.
  Poinformował, że przyjął do wiadomości, iż p. Kaczyński zawiódł się na staroście i chyba wie dlaczego – bo nie realizuje jego wytycznych. Natomiast stwierdził, że zawiódł się na radnym Kaczyńskim, ponieważ każda jego wypowiedź dotyczy spraw, które wiążą się z jego prywatnymi interesami. Stwierdził, że jest on radnym powiatowym, ale załatwia tylko dla siebie, swoje prywatne interesy.
  Więcej uwag i zapytań dotyczących sprawozdań nie zgłoszono.
  Wiceprzewodniczący Rady Powiatu p. Sławomir Baran odczytał projekt uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Zambrowskiego za rok 2016, a Przewodniczący Rady poddał go pod głosowanie.
  W głosowaniu uczestniczyło 14 radnych.
  Uchwała Nr XX/151/17 w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Zambrowskiego za rok 2016 została podjęta 11 głosami „za”, przy 3 głosach „przeciwnych”.
  Starosta p. Rober Rosiak powiedział cyt.: „Serdecznie chciałbym podziękować wszystkim osobom, dzięki którym w dniu dzisiejszym, jako Zarząd otrzymaliśmy absolutorium. Do wykonania tego budżetu przyczyniło się wiele osób. Należy wymienić kolegów z Zarządu, przewodniczących, wysoką radę. Chciałbym podziękować wszystkim pracownikom, którzy byli zaangażowani czy to ze Starostwa Powiatowego w Zambrowie, czy też dyrektorom, kierownikom wraz z pracownikami wszystkich jednostek organizacyjnych oraz naszej spółki Szpital Powiatowy w Zambrowie. Ta praca wszystkich osób przyczyniła się do tego, że mogliśmy wykonać budżet zgodnie z założeniami.”

  Obrady opuścił radny p. Andrzej Mioduszewski.

  Ad. 15c Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Zambrowskiego na 2017 r.

  Przewodniczący Rady Powiatu p. Józef Dąbrowski powiedział, że radni otrzymali do zapoznania w materiałach na sesję projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Zambrowskiego na 2017 r. Powiedział, że była ona przedmiotem posiedzenia Komisji Finansów. Poprosił o przedstawienie opinii Przewodniczącego Komisji.
  Pan Edward Lipiński – Przewodniczący Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego, Środowiska i Rolnictwa poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
  Przewodniczący Rady Powiatu poprosił o zgłaszanie pytań i uwag dotyczących projektu uchwały.
  Uwag i zapytań dotyczących projektu uchwały nie zgłoszono.
  Wiceprzewodniczący Rady Powiatu p. Sławomir Baran odczytał projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Zambrowskiego na 2017 r., a Przewodniczący Rady poddał go pod głosowanie.
  W głosowaniu uczestniczyło 13 radnych.
  Uchwała Nr XX/152/17 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Zambrowskiego na 2017 r. została podjęta 12 głosami „za”, przy 1 głosie „wstrzymującym”.

  Ad. 15d Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Zambrowskiego na lata 2017-2020

  Przewodniczący Rady Powiatu p. Józef Dąbrowski powiedział, że radni otrzymali do zapoznania w materiałach na Sesję projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Zambrowskiego na lata 2017-2020. Powiedział, że była ona przedmiotem posiedzenia Komisji Finansów. Poprosił o przedstawienie opinii Przewodniczącego Komisji.
  Pan Edward Lipiński – Przewodniczący Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego, Środowiska i Rolnictwa poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
  Przewodniczący Rady Powiatu poprosił o zgłaszanie pytań i uwag dotyczących projektu uchwały.
  Pan Zbigniew Jach zwracając się do p. Skarbnik zapytał czy na pewno jest wszystko w porządku w uchwale, którą za chwilę podejmie rada? Czy jest ona zgodna z budżetem powiatu?
  W odpowiedzi p. Dorota Polakowska – Skarbnik Powiatu powiedziała, że tak – wszystko jest w porządku.
  Więcej uwag i zapytań dotyczących projektu uchwały nie zgłoszono.
  Wiceprzewodniczący Rady Powiatu p. Sławomir Baran odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Zambrowskiego na lata 2017-2020, a Przewodniczący Rady poddał go pod głosowanie.
  W głosowaniu uczestniczyło 13 radnych.
  Uchwała Nr XX/153/17 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Zambrowskiego na lata 2017-2020 została podjęta 11 głosami „za”, przy 2 głosach „wstrzymujących”.

  Ad. 15e Podjęcie uchwały w sprawie współfinansowania projektu „Przebudowa Izby Przyjęć i dostosowanie do SOR wraz z budową lądowiska w Szpitalu Powiatowym w Zambrowie” realizowanego przez Szpital Powiatowy w Zambrowie Sp. z o. o.

  Przewodniczący Rady Powiatu p. Józef Dąbrowski powiedział, że radni otrzymali do zapoznania w materiałach na Sesję projekt uchwały w sprawie współfinansowania projektu „Przebudowa Izby Przyjęć i dostosowanie do SOR wraz z budową lądowiska w Szpitalu Powiatowym w Zambrowie” realizowanego przez Szpital Powiatowy w Zambrowie Sp. z o. o. Powiedział, że była ona przedmiotem posiedzenia Komisji Finansów i Komisji Oświaty. Poprosił o przedstawienie opinii Przewodniczących Komisji.
  Pan Edward Lipiński – Przewodniczący Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego, Środowiska i Rolnictwa poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
  Pan Wiesław Kaźmierczak – Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Spraw Społecznych poinformował, że projekt uchwały był przedmiotem posiedzenia i uzyskał pozytywną opinię.
  Przewodniczący Rady Powiatu poprosił o zgłaszanie pytań i uwag dotyczących projektu uchwały.
  Uwag i zapytań dotyczących projektu uchwały nie zgłoszono.
  Wiceprzewodniczący Rady Powiatu p. Sławomir Baran odczytał projekt uchwały w sprawie współfinansowania projektu „Przebudowa Izby Przyjęć i dostosowanie do SOR wraz z budową lądowiska w Szpitalu Powiatowym w Zambrowie” realizowanego przez Szpital Powiatowy w Zambrowie Sp. z o. o., a Przewodniczący Rady poddał go pod głosowanie.
  W głosowaniu uczestniczyło 13 radnych.
  Uchwała Nr XX/154/17 w sprawie współfinansowania projektu „Przebudowa Izby Przyjęć i dostosowanie do SOR wraz z budową lądowiska w Szpitalu Powiatowym w Zambrowie” realizowanego przez Szpital Powiatowy w Zambrowie Sp. z o. o. została podjęta jednogłośnie.

  Obrady opuścił radny p. Zbigniew Jach.

  Ad. 15f Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu „Rozwój elektronicznych usług publicznych województwa podlaskiego”

  Przewodniczący Rady Powiatu p. Józef Dąbrowski powiedział, że radni otrzymali do zapoznania w materiałach na Sesję projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu „Rozwój elektronicznych usług publicznych województwa podlaskiego”. Powiedział, że była ona przedmiotem posiedzenia Komisji Finansów. Poprosił o przedstawienie opinii Przewodniczącego Komisji.
  Pan Edward Lipiński – Przewodniczący Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego, Środowiska i Rolnictwa poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały
  Przewodniczący Rady Powiatu poprosił o zgłaszanie pytań i uwag dotyczących projektu uchwały.
  Uwag i zapytań dotyczących projektu uchwały nie zgłoszono.
  Wiceprzewodniczący Rady Powiatu p. Sławomir Baran odczytał projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu „Rozwój elektronicznych usług publicznych województwa podlaskiego”, a Przewodniczący Rady poddał go pod głosowanie.
  W głosowaniu uczestniczyło 12 radnych.
  Uchwała Nr XX/155/17 w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu „Rozwój elektronicznych usług publicznych województwa podlaskiego” została podjęta jednogłośnie.

  Ad. 15g Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego

  Przewodniczący Rady Powiatu p. Józef Dąbrowski powiedział, że radni otrzymali do zapoznania w materiałach na Sesję projekt uchwały w sprawie uchwalenia Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego. Powiedział, że była ona przedmiotem posiedzenia Komisji Oświaty. Poprosił o przedstawienie opinii Przewodniczącego Komisji.
  Pan Wiesław Kaźmierczak – Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Spraw Społecznych poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
  Przewodniczący Rady Powiatu poprosił o zgłaszanie pytań i uwag dotyczących projektu uchwały.
  Uwag i zapytań dotyczących projektu uchwały nie zgłoszono.
  Wiceprzewodniczący Rady Powiatu p. Sławomir Baran odczytał projekt uchwały w sprawie uchwalenia Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego, a Przewodniczący Rady poddał go pod głosowanie.
  W głosowaniu uczestniczyło 12 radnych.
  Uchwała Nr XX/156/17 w sprawie uchwalenia Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego została podjęta jednogłośnie.

  Ad. 15h Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Zambrowski oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków

  Przewodniczący Rady Powiatu p. Józef Dąbrowski powiedział, że radni otrzymali do zapoznania w materiałach na Sesję projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Zambrowski oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków. Powiedział, że była ona przedmiotem posiedzenia Komisji Oświaty. Poprosił o przedstawienie opinii Przewodniczącego Komisji.
  Pan Wiesław Kaźmierczak – Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Spraw Społecznych poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
  Przewodniczący Rady Powiatu poprosił o zgłaszanie pytań i uwag dotyczących projektu uchwały.
  Uwag i zapytań dotyczących projektu uchwały nie zgłoszono.
  Wiceprzewodniczący Rady Powiatu p. Sławomir Baran odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Zambrowski oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków, a Przewodniczący Rady poddał go pod głosowanie.
  W głosowaniu uczestniczyło 12 radnych.
  Uchwała Nr XX/157/17 w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Zambrowski oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków została podjęta jednogłośnie.

  Ad. 15i Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania stypendiów w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży Powiatu Zambrowskiego

  Przewodniczący Rady Powiatu p. Józef Dąbrowski powiedział, że radni otrzymali do zapoznania w materiałach na Sesję projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania stypendiów w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży Powiatu Zambrowskiego. Powiedział, że była ona przedmiotem posiedzenia Komisji Oświaty. Poprosił o przedstawienie opinii Przewodniczącego Komisji.
  Pan Wiesław Kaźmierczak – Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Spraw Społecznych poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
  Przewodniczący Rady Powiatu poprosił o zgłaszanie pytań i uwag dotyczących projektu uchwały.
  Uwag i zapytań dotyczących projektu uchwały nie zgłoszono.
  Wiceprzewodniczący Rady Powiatu p. Sławomir Baran odczytał projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania stypendiów w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży Powiatu Zambrowskiego, a Przewodniczący Rady poddał go pod głosowanie.
  W głosowaniu uczestniczyło 12 radnych.
  Uchwała Nr XX/158/17 zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania stypendiów w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży Powiatu Zambrowskiego została podjęta jednogłośnie.

  Na obrady wrócił radny p. Zbigniew Jach.

  Ad. 15j Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie nadania Statutu Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Zambrowie

  Przewodniczący Rady Powiatu p. Józef Dąbrowski powiedział, że radni otrzymali do zapoznania w materiałach na Sesję projekt uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie nadania Statutu Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Zambrowie. Powiedział, że była ona przedmiotem posiedzenia Komisji Oświaty. Poprosił o przedstawienie opinii Przewodniczącego Komisji.
  Pan Wiesław Kaźmierczak – Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Spraw Społecznych poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
  Przewodniczący Rady Powiatu poprosił o zgłaszanie pytań i uwag dotyczących projektu uchwały.
  Uwag i zapytań dotyczących projektu uchwały nie zgłoszono.
  Wiceprzewodniczący Rady Powiatu p. Sławomir Baran odczytał projekt uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie nadania Statutu Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Zambrowie, a Przewodniczący Rady poddał go pod głosowanie.
  W głosowaniu uczestniczyło 13 radnych.
  Uchwała Nr XX/159/17 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie nadania Statutu Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Zambrowie została podjęta jednogłośnie.

  Ad. 15k Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do Bursy Szkolnej Nr 1 w Zambrowie

  Przewodniczący Rady Powiatu p. Józef Dąbrowski powiedział, że radni otrzymali do zapoznania w materiałach na Sesję projekt uchwały w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do Bursy Szkolnej Nr 1 w Zambrowie. Powiedział, że była ona przedmiotem posiedzenia Komisji Oświaty. Poprosił o przedstawienie opinii Przewodniczącego Komisji.
  Pan Wiesław Kaźmierczak – Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Spraw Społecznych poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
  Przewodniczący Rady Powiatu poprosił o zgłaszanie pytań i uwag dotyczących projektu uchwały.
  Uwag i zapytań dotyczących projektu uchwały nie zgłoszono.
  Wiceprzewodniczący Rady Powiatu p. Sławomir Baran odczytał projekt uchwały w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do Bursy Szkolnej Nr 1 w Zambrowie, a Przewodniczący Rady poddał go pod głosowanie.
  W głosowaniu uczestniczyło 13 radnych.
  Uchwała Nr XX/160/17 w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do Bursy Szkolnej Nr 1 w Zambrowie została podjęta jednogłośnie.

  Ad. 15l Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości pomocy na usamodzielnienie osoby usamodzielnianej opuszczającej rodzinę zastępczą spokrewnioną

  Przewodniczący Rady Powiatu p. Józef Dąbrowski powiedział, że radni otrzymali do zapoznania w materiałach na Sesję projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości pomocy na usamodzielnienie osoby usamodzielnianej opuszczającej rodzinę zastępczą spokrewnioną. Powiedział, że była ona przedmiotem posiedzenia Komisji Oświaty. Poprosił o przedstawienie opinii Przewodniczącego Komisji.
  Pan Wiesław Kaźmierczak – Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Spraw Społecznych poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
  Przewodniczący Rady Powiatu poprosił o zgłaszanie pytań i uwag dotyczących projektu uchwały.
  Uwag i zapytań dotyczących projektu uchwały nie zgłoszono.
  Wiceprzewodniczący Rady Powiatu p. Sławomir Baran odczytał projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości pomocy na usamodzielnienie osoby usamodzielnianej opuszczającej rodzinę zastępczą spokrewnioną, a Przewodniczący Rady poddał go pod głosowanie.
  W głosowaniu uczestniczyło 13 radnych.
  Uchwała Nr XX/161/17 w sprawie ustalenia wysokości pomocy na usamodzielnienie osoby usamodzielnianej opuszczającej rodzinę zastępczą spokrewnioną została podjęta jednogłośnie.

  Ad. 15ł Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Zambrowskiego w charakterze Partnera do realizacji projektu zintegrowanego „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 RPO, 3.2.2 RPO” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego finansowanego w ramach Osi Priorytetowej III Kompetencje i kwalifikacje, Działania 3.2 Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr regionu, Poddziałania 3.2.1 Rozwój kompetencji językowych i TIK oraz wsparcie wybranych form kształcenia ustawicznego zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki / Poddziałania 3.2.2 Pozaszkolne formy kształcenia dorosłych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020

  Przewodniczący Rady Powiatu p. Józef Dąbrowski powiedział, że radni otrzymali do zapoznania projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Zambrowskiego w charakterze Partnera do realizacji projektu zintegrowanego „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 RPO, 3.2.2 RPO” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego finansowanego w ramach Osi Priorytetowej III Kompetencje i kwalifikacje, Działania 3.2 Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr regionu, Poddziałania 3.2.1 Rozwój kompetencji językowych i TIK oraz wsparcie wybranych form kształcenia ustawicznego zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki / Poddziałania 3.2.2 Pozaszkolne formy kształcenia dorosłych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020. Poprosił o zgłaszanie pytań i uwag dotyczących projektu uchwały.
  Uwag i zapytań dotyczących projektu uchwały nie zgłoszono.
  Wiceprzewodniczący Rady Powiatu p. Sławomir Baran odczytał projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Zambrowskiego w charakterze Partnera do realizacji projektu zintegrowanego „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 RPO, 3.2.2 RPO” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego finansowanego w ramach Osi Priorytetowej III Kompetencje i kwalifikacje, Działania 3.2 Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr regionu, Poddziałania 3.2.1 Rozwój kompetencji językowych i TIK oraz wsparcie wybranych form kształcenia ustawicznego zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki/Poddziałania 3.2.2 Pozaszkolne formy kształcenia dorosłych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020, a Przewodniczący Rady poddał go pod głosowanie.
  W głosowaniu uczestniczyło 13 radnych.
  Uchwała Nr XX/162/17 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Zambrowskiego w charakterze Partnera do realizacji projektu zintegrowanego „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 RPO, 3.2.2 RPO” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego finansowanego w ramach Osi Priorytetowej III Kompetencje i kwalifikacje, Działania 3.2 Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr regionu, Poddziałania 3.2.1 Rozwój kompetencji językowych i TIK oraz wsparcie wybranych form kształcenia ustawicznego zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki / Poddziałania 3.2.2 Pozaszkolne formy kształcenia dorosłych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020 została podjęta 10 głosami „za”, przy 2 głosach „przeciwnych” i 1 głosie „wstrzymującym”.

  Ad. 15m Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do projektu „Powiat Zambrowski zapobiega uzależnieniom wśród dzieci i młodzieży”

  Przewodniczący Rady Powiatu p. Józef Dąbrowski powiedział, że radni otrzymali do zapoznania projekt uchwały w sprawie przystąpienia do projektu „Powiat Zambrowski zapobiega uzależnieniom wśród dzieci i młodzieży”. Poprosił o zgłaszanie pytań i uwag dotyczących projektu uchwały.
  Uwag i zapytań dotyczących projektu uchwały nie zgłoszono.
  Wiceprzewodniczący Rady Powiatu p. Sławomir Baran odczytał projekt uchwały w sprawie przystąpienia do projektu „Powiat Zambrowski zapobiega uzależnieniom wśród dzieci i młodzieży, a Przewodniczący Rady poddał go pod głosowanie.
  W głosowaniu uczestniczyło 13 radnych.
  Uchwała Nr XX/163/17 w sprawie przystąpienia do projektu „Powiat Zambrowski zapobiega uzależnieniom wśród dzieci i młodzieży została podjęta jednogłośnie.

  Obrady przejął Wiceprzewodniczący Rady Powiatu p. Sławomir Baran.

  Ad. 16 Interpelacje i zapytania radnych

  Wiceprzewodniczący Rady Powiatu p. Sławomir Baran poinformował, że w okresie między sesjami wpłynęło 14 interpelacji p. Zbigniewa Jacha i 8 interpelacji p. Eugeniusza Kaczyńskiego, które następnie odczytał. Poprosił radnych o składanie zapytań.
  Zapytań nie zgłoszono.

  Ad. 17 Udzielenie odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych

  Wiceprzewodniczący Rady Powiatu p. Sławomir Baran odczytał odpowiedzi jakie zostały udzielone na 5 interpelacji p. Zbigniewa Jach i 1 interpelację p. Eugeniusza Kaczyńskiego.
  Pan Zbigniew Jach powiedział, że stosownie do § 21 ust. 5 Statutu Powiatu Zambrowskiego żąda uzupełnienia odpowiedzi w ciągu 14 dni na interpelacje w następujących sprawach:
  1) IR - czy ktoś ma takie uprawnienia, że może kierować ruchem na drogach powiatowych i gminnych;
  2) ile osób zatrudnił Pan Starosta od momentu objęcia funkcji (a nie ile jest zatrudnionych);
  3) staże – dlaczego w ten sposób traktuje się powiat, a innych pozostałych wybiórczo; dlaczego nikt nie został zatrudniony; dlaczego niektórzy są po raz trzeci na stażu; jak do tego odnoszą się przepisy prawa;
  4) dokumentacja techniczna – które z wykonanych dokumentacji zostały wykorzystane, a które poszły do kosza;
  5) było zapytanie o ulicę Wyszyńskiego, jednak na ten temat nie ma żadnej odpowiedzi – czy coś będzie tam robione;
  6) jak wygląda sprawa ulicy Sadowej, bo sytuacja jest tam krytyczna.

  Ad. 18 Wnioski i oświadczenia radnych

  Pan Ryszard Świderski wystąpił z prośbą o wymalowanie koperty na ulicy Konopnickiej.
  Pan Zbigniew Jach wystąpił z wnioskiem do Przewodniczącego Rady Powiatu o nieprzepełnianie porządków obrad.
  Wiceprzewodniczący Rady Powiatu p. Sławomir Baran odczytał oświadczenie skierowane do p. Eugeniusza Kaczyńskiego odnośnie wystąpień na forach zambrow.org. Kategorycznie zaprzeczył, że to on występuje pod nikiem „xyz” i zażądał zaprzestania medialnego oczerniania.

  Ad. 19 Sprawy różne

  W sprawach różnych nie zgłoszono żadnych spraw.

  Ad. 20 Zakończenie obrad

  Po wyczerpaniu głosów w dyskusji Przewodniczący Rady Powiatu p. Józef Dąbrowski podziękował radnym i zaproszonym gościom za udział w obradach XX Sesji i zakończył posiedzenie Rady Powiatu Zambrowskiego. (materiały w załączeniu)

  Protokołowała: Ewa A. Kalinowska


  Data wprowadzenia: 2017-10-05 1346
  Data upublicznienia: 2017-10-05
  Art. czytany: 309 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Ewa Kalinowska
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Powiat Zambrowski
  Elektroniczna Skrzynka Podawcza

  Elektroniczna Skrzynka Podawcza Pojazd i Kierowca

  Status Sprawy – Prawo Jazdy

  Status Sprawy – Dowód Rejestracyjny
  Powiat Zambrowski

  Godziny otwarcia:


  od 7.30 do 15.30

  poniedziałek-piątek
  Powiat Zambrowski