A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Polityka prywatności oraz informacje o przetwarzaniu danych
Statut i regulamin organizacyjny
Władze
Wydziały
Jednostki organizacyjne, służby, inspekcje i straże
Budżet i finanse
Program Rozwoju Powiatu
Zarządzenia Starosty
Przetargi i Ogłoszenia
Rejestry i ewidencje
Oświadczenia majątkowe
Instrukcja obsługi
Kontrole
Zasady udostępniania informacji publicznej
Kontakt
Nabór i zatrudnianie pracowników
Biuro Rady Powiatu Zambrowskiego
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Informacje o Środowisku
Przyjmowanie i załatwianie spraw
Aplikacja służąca do weryfikacji kwalifikowanego podpisu elektronicznego
Wybory samorządowe
Baza Aktów Własnych
Język migowy
Elektroniczna Skrzynka Podawcza Pojazd i Kierowca
Ewidencja Ośrodków Szkolenia Kierowców
PONOWNE WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI PUBLICZNYCH
Zgłoszenia budowy
Nieodpłatna pomoc prawna
Obwieszczenia Starosty Zambrowskiego
Biuro Rzeczy Znalezionych
Referendum
Informacja o wynikach konkursów
Sesje Rady Powiatu Zambrowskiego
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
  
Skargi i Wnioski
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Majątek
Powiatowa Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych
Oferty inwestycyjne
Porozumienia
Ostatnie 5 wiadomości:
» Sesja Nr II Rady Powiatu Zambrowskiego w dniu 21.12.2018r.
» Projekty uchwał przedłożone Radzie Powiatu Zambrowskiego na II Sesji w dniu 21 grudnia 2018 roku
» Projekty uchwał przedłożone Radzie Powiatu Zambrowskiego na I Sesji w dniu 23 listopada 2018 roku
» Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Zambrowskiego Nr 1/18, który odbył się w dniu 10 grudnia 2018 r.
» Uchwała Nr 9/18 Zarządu Powiatu Zambrowskiego z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Zambrowskiego na 2018 r.
 • Władze
 • Zarząd Powiatu
 • Posiedzenia zarządu
 • Posiedzenia Zarządu Powiatu - kadencja 2014 - 2018
 • Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Zambrowskiego Nr 100/18, które odbyło się w dniu 13 marca 2018 r.

  Porządek posiedzenia
  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
  4. Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu Zambrowskiego w sprawie:
  a) powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert dotyczących realizacji zadań publicznych powiatu z zakresu kultury, sztuki ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
  b) ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych powiatu z zakresu kultury fizycznej,
  5. Przyjęcie projektów uchwał Rady Powiatu Zambrowskiego w sprawie:
  a) zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Powiatu Zambrowskiego spółkom wodnym, trybu powoływania w sprawie udzielania tej dotacji oraz sposobu jej rozliczania,
  b) określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych,
  c) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku bankowym, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie i ich zatwierdzania,
  d) przystąpienia do projektu „Dobry zawód – lepsza praca”,
  6. Omówienie zmian w budżecie Powiatu Zambrowskiego na 2018 r. na najbliższą sesję.
  7. Informacja Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie o wysokości środków PFRON na 2018 r. oraz ilości wniosków złożonych na różne formy pomocy.
  8. Sprawozdanie z realizacji za rok 2017 Powiatowego programu rozwoju pieczy zastępczej w Powiecie Zambrowskim na lata 2015 – 2017.
  9. Informacja z działań zawartych w Powiatowym Programie Poprawy Życia Społecznego i Zawodowego Osób Niepełnosprawnych za 2017 r.
  10. Sprawozdanie z realizacji za rok 2017 Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2014 – 2020.
  11. Sprawozdanie z realizacji za rok 2017 Programu profilaktycznego w zakresie promowania i wdrażania prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci zagrożonych przemocą w rodzinie w Powiecie Zambrowskim na lata 2013 – 2018.
  12. Analiza sytuacji pożarowej i miejscowych zagrożeń na terenie Powiatu Zambrowskiego za rok 2017.
  13. Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Zambrowskiego za 2017 rok.
  14. Informacja o stanie przestępczości i jej zwalczaniu w 2017 r. na terenie objętym właściwością Prokuratury Rejonowej w Zambrowie.
  15. Sprawozdanie z działalności Komendy Powiatowej Policji w Zambrowie wraz z informacją o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego za rok 2017.
  16. Informacja za 2017 r. z realizacji Programu Promocji Zatrudnienia oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy na lata 2012 – 2020.
  17. Informacja na temat skarg i wniosków złożonych w Starostwie Powiatowym w Zambrowie w 2017 r.
  18. Uzgodnienia projektów decyzji o warunkach zabudowy.
  19. Sprawy różne z zakresu działania:
  1) Wydziału Infrastruktury i Rozwoju
  a) informacja z otwarcia ofert na realizację zadań inwestycyjnych (8, 9 i 12.03.br.)
  b) pismo Wójta Gminy Szumowo dot. deklaracji udzielenia pomocy finansowej,
  c) program „Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej”,
  d)informacja Wójta Gminy Zambrów dot. scalenia i podziału działek objętych mpzp dla części obszaru Nagórki Jabłoń, Cieciorki, Klimasze,
  e) odpowiedź Wójta Gminy Zambrów dot. dofinansowania instalacji progu zwalniającego w m. Stary Skarżyn,
  f) odpowiedź Prezesa ZSM dot. planowanej budowy miejsc parkingowych na działce powiatu na „Osiedlu Mazowiecka”,
  g) budowa parkingu w m. Tabędz,
  2) Wydziału Organizacyjnego
  a) pismo Dyrektora SOSzW w Długoborzu w sprawie użyczenia pomieszczeń na przechowanie mebli w związku z rozbudową budynku Sądu Rejonowego w Zambrowie,
  b) wyrok Sądu Rejonowego w Łomży o zadośćuczynienie z powództwa Danieli Skarzyńskiej,
  c) opinia prawna dot. przedstawiania informacji z prac Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym,
  d) wniosek wnioskodawców z gminy Szumowo o udostępnienie hali gimnastycznej ZSO w Zambrowie na zorganizowanie w dniu 14.04.2018 r. imprezy charytatywnej dla dzieci,
  3) Samodzielnego stanowiska ds. oświaty
  a) wniosek Wójta Gminy Szumowo o podwyższenie kwoty dotacji na 2018 r. na prowadzenie zadania biblioteki powiatowej przez Gminną Bibliotekę w Szumowie,
  b) informacja dot. szkolenia zespołowego Rady Pedagogicznej ZSO w Zambrowie „Konflikty. Jak je rozwiązywać, aby uratować dobre relacje i budować wspólnotę?” (przyznanie środków na ten cel),
  c) Strategia rozwoju Zespołu Szkół Nr 1 w Zambrowie im. gen. Stefana Roweckiego „Grota” na lata 2017 – 2021,
  4) Samodzielnego stanowiska ds. promocji
  a) rozstrzygnięcie konkursu na wykonanie projektu logo Powiatu Zambrowskiego.  Data wprowadzenia: 2018-03-13 1425
  Data upublicznienia: 2018-03-13
  Art. czytany: 213 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Urszula Kulesza
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Powiat Zambrowski
  Elektroniczna Skrzynka Podawcza

  Elektroniczna Skrzynka Podawcza Pojazd i Kierowca

  Status Sprawy – Prawo Jazdy

  Status Sprawy – Dowód Rejestracyjny
  Powiat Zambrowski

  Godziny otwarcia:


  od 7.30 do 15.30

  poniedziałek-piątek
  Powiat Zambrowski