A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Polityka prywatności oraz informacje o przetwarzaniu danych
Statut i regulamin organizacyjny
Władze
Wydziały
Jednostki organizacyjne, służby, inspekcje i straże
Budżet i finanse
Program Rozwoju Powiatu
Zarządzenia Starosty
Przetargi i Ogłoszenia
Rejestry i ewidencje
Oświadczenia majątkowe
Instrukcja obsługi
Kontrole
Zasady udostępniania informacji publicznej
Kontakt
Nabór i zatrudnianie pracowników
Biuro Rady Powiatu Zambrowskiego
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Informacje o Środowisku
Przyjmowanie i załatwianie spraw
Aplikacja służąca do weryfikacji kwalifikowanego podpisu elektronicznego
Wybory samorządowe
Baza Aktów Własnych
Język migowy
Elektroniczna Skrzynka Podawcza Pojazd i Kierowca
Ewidencja Ośrodków Szkolenia Kierowców
PONOWNE WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI PUBLICZNYCH
Zgłoszenia budowy
Nieodpłatna pomoc prawna
Obwieszczenia Starosty Zambrowskiego
Biuro Rzeczy Znalezionych
Referendum
Informacja o wynikach konkursów
Sesje Rady Powiatu Zambrowskiego
Raport o stanie Powiatu Zambrowskiego
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
  
Skargi i Wnioski
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Majątek
Powiatowa Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych
Oferty inwestycyjne
Porozumienia
Ostatnie 5 wiadomości:
» Nabór na stanowisko młodszy wychowawca
» Nabór na stanowisko pracownika socjalnego
» Zaproszenie do złożenia oferty cenowej
» Ogłoszenie Starosty Zambrowskiego w sprawie zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Zambrowie
» Projekty uchwał przedłożone Radzie Powiatu Zambrowskiego na VI Sesji w dniu 12 czerwca 2019 roku
 • Władze
 • Zarząd Powiatu
 • Posiedzenia zarządu
 • Posiedzenia Zarządu Powiatu - kadencja 2014 - 2018
 • Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Zambrowskiego Nr 113/18, które odbyło się w dniu 10 sierpnia 2018 r.

  Porządek posiedzenia

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
  4. Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu Zambrowskiego w sprawie:
  a) zmiany regulaminu organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie;
  b) przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze 2018 r.;
  c) zmian w budżecie Powiatu Zambrowskiego na 2018 r.
  d) wydania opinii dotyczącej inwestycji pn. „Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 679 wraz z drogowymi obiektami mostowymi inżynierskimi i niezbędną infrastruktur techniczną na odcinku Łomża – Mężenin.
  5. Uzgodnienia projektów decyzji o warunkach zabudowy.
  6. Sprawy różne z zakresu działania:
  1) Wydziału Finansowego:
  a) wniosek Powiatowego Urzędu Pracy w Zambrowie o zwiększenie środków w budżecie roku 2018 na zadanie związane z obsługą cudzoziemców polegające na rejestracji oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi;
  b) wniosek Zespołu Szkół Ogólnokształcących o zwiększenie środków na pełnienie zadań inspektora ochrony danych oraz realizację zadań systemu informatycznego;
  c) wniosek Zespołu Szkół Nr 1 w Zambrowie o zwiększenie środków na pełnienie zadań inspektora ochrony danych oraz realizację zadań systemu informatycznego;
  d) wnioski dyrektorów szkół (ZSO i ZSNr 1) o zwiększenie środków finansowych na odprawy emerytalne;
  2) Wydziału Infrastruktury i Rozwoju:
  e) podjęcie decyzji w sprawie realizacji inwestycji „Rozbudowa drogi powiatowej Rutki – Mężenin – Szlasy Mieszki – Czochanie Góra – Wnory Stare”,
  f) wniosek A. Ż. zam. Sędziwuje dot. wybudowania chodnika w m. Sędziwuje,
  g) pismo sołtysa wsi Gosie Małe w sprawie remontu odcina drogi powiatowej,
  h) wnioski firmy STERBUD s. c. w sprawie przedłużenia umów na wykonanie dokumentacji na przebudowę dróg powiatowych,
  i) wniosek firmy Dobroplast Fabryka Okien Sp. z o. o. w sprawie pozwolenia na zagospodarowanie terenu przy drodze powiatowej;
  j) wniosek Gminnego Ośrodka Kultury w Szumowie o uzgodnienie wykorzystania w sposób szczególny pasa drogi powiatowej ul. Wyzwolenia w Szumowie w związku z organizacją imprezy „Dożynki w Szumowie 2018”;
  k) wniosek p. R. S. zam. w Zambrowie o zainstalowanie ekranu akustycznego w związku z przebudową ul. Polowej;
  l) wniosek Gminy Kołaki Kościelne o wyrażenie zgody na lokalizację wiaty przystankowej w granicach pasa drogowego drogi powiatowej;
  m) pismo Zarządu Województwa Podlaskiego informujące o możliwości dofinansowania robót budowlanych z PFRON;
  n) pismo firmy Egis Poland Sp. z o. o. dot. Projektu i budowy drogi ekspresowej S61 Ostrów Mazowiecka –Szczuczyn, odcinek od węzła „Łomża Południe” (z węzłem) do węzła „Łomża Zachód” (bez węzła) wraz z budową drogi krajowej nr 63;
  o) wniosek mieszkańców ul. Krzywej w Kołakach Kościelnych o ułożenie ok. 40 chodnika z materiałów odpadowych z ul. Wyszyńskiego;
  3) Wydziału Organizacyjnego:
  a) pismo Zespołu Szkół Nr 1 w Zambrowie o wyrażenie zgody na wynajem powierzchni pod sklepik szkolny,
  b) sprawozdanie Komendy Powiatowej Policji w Zambrowie ze służb ponadnormatywnych płatnych wykonanych w miesiącu czerwcu 2018 r.
  4) Sam. Stanowiska ds. oświaty:
  a) wniosek wójta Gminy Szumowo o deklarację ws. Biblioteki Powiatowej lub wyznaczenie komisji do odbioru woluminów Powiatowej Biblioteki z Biblioteki Gminnej w Szumowie,
  b) pismo Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego informujące o wybraniu do dofinansowania wniosku Zespołu Szkół Nr 1 w Zambrowie pn. Czerwoniak szansą na nowe kompetencje,
  c) wniosek Bursy Szkolnej Nr 1 w Zambrowie w sprawie uzgodnienia kosztów surowca za całodzienne wyżywienie wychowanków mieszkających w bursie;
  d) wniosek Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. NMP Częstochowskiej w Szumowie o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauracyjne i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków: Dom parafialny (dawna bożnica).
  7. Omówienie zmian w budżecie Powiatu Zambrowskiego na 2018 r., które będą przedmiotem uchwały Rady Powiatu.
  8. Przyjęcie projektów uchwał Rady Powiatu Zambrowskiego w sprawie:
  a) wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Zambrowskiego w charakterze Partnera do realizacji projektu pn. „Regionalne Innowacje Społeczne – Centra Integracji Społecznej województwa podlaskiego” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej VII Poprawa Spójności Społecznej, Działania 7.1 Rozwój Działań Aktywnej Integracji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020,
  b) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia rodzajów zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających według algorytmu w 2018 roku na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Zambrowskim,
  c) statutu Powiatu Zambrowskiego,
  d) wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu Zambrowskiego;
  e) wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Zambrowskiego.
  9. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie za 2017 r.


  Data wprowadzenia: 2018-08-20 0951
  Data upublicznienia: 2018-08-20
  Art. czytany: 166 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Urszula Kulesza
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Powiat Zambrowski
  Elektroniczna Skrzynka Podawcza

  Elektroniczna Skrzynka Podawcza Pojazd i Kierowca

  Status Sprawy – Prawo Jazdy

  Status Sprawy – Dowód Rejestracyjny
  Powiat Zambrowski

  Godziny otwarcia:


  od 7.30 do 15.30

  poniedziałek-piątek
  Powiat Zambrowski