A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Polityka prywatności oraz informacje o przetwarzaniu danych
Statut i regulamin organizacyjny
Władze
Wydziały
Jednostki organizacyjne, służby, inspekcje i straże
Budżet i finanse
Program Rozwoju Powiatu
Zarządzenia Starosty
Przetargi i Ogłoszenia
Rejestry i ewidencje
Oświadczenia majątkowe
Instrukcja obsługi
Kontrole
Zasady udostępniania informacji publicznej
Kontakt
Nabór i zatrudnianie pracowników
Biuro Rady Powiatu Zambrowskiego
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Informacje o Środowisku
Przyjmowanie i załatwianie spraw
Aplikacja służąca do weryfikacji kwalifikowanego podpisu elektronicznego
Wybory samorządowe
Baza Aktów Własnych
Język migowy
Elektroniczna Skrzynka Podawcza Pojazd i Kierowca
Ewidencja Ośrodków Szkolenia Kierowców
PONOWNE WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI PUBLICZNYCH
Zgłoszenia budowy
Nieodpłatna pomoc prawna
Obwieszczenia Starosty Zambrowskiego
Biuro Rzeczy Znalezionych
Referendum
Informacja o wynikach konkursów
Sesje Rady Powiatu Zambrowskiego
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
  
Skargi i Wnioski
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Majątek
Powiatowa Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych
Oferty inwestycyjne
Porozumienia
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zawiadomienie dot. wszczęcia postępowania administracyjnego - przebudowa sączków drenarskich - obręb ewidencyjny Tabędz
» Kontrola NIK w Białymstoku w zakresie udzielania upoważnień do realizacji wybranych zadań w jednostkach samorządu terytorialnego, prowadzenie rejestru upoważnień
» Projekt wystąpienia pokontrolnego - realizacja zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami
» Sprawozdanie z kontroli - Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego
» Ogłoszenie o zamówieniu - IR.272.6.2019 - Wyposażenie w oprogramowania i zestawy dydaktyczne ... cz. 1 i cz. 2
 • Wydziały
 • Wydziały

  ORGANIZACJA STAROSTWA

  1. Wewnętrznymi komórkami organizacyjnymi Starostwa są wydziały i samodzielne stanowiska.
  2. Wydziały oraz samodzielne stanowiska, każde w zakresie określonym w Regulaminie, podejmują działania i prowadzą sprawy związane z realizacją zadań powiatu.
  3. W wydziałach mogą być tworzone oddziały.
  4. Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej wchodzi w skład Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru.
  5. Biuro Rady, Obsługa Prawna oraz Obsługa Administarcyjno – Gospodarcza wchodzą w skład Wydziału Organizacyjnego.

  W skład Starostwa wchodzą następujące komórki organizacyjne, które przy oznakowaniu spraw używają symboli:
  1) Wydział Organizacyjny – OR:
  a) Biuro Rady – OR,
  b) Obsługa Prawna – OR,
  c) Obsługa Administracyjno –Gospodarcza OR;
  2) Wydział Finansowy – FN;
  3) Wydział Komunikacji i Transportu – KD;
  4) Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru – GK:
  a) Powiatowy Ośrodek Dokumentacji
  Geodezyjnej i Kartograficznej – GK,
  5) Wydział Rolnictwa i Infrastruktury – RI;
  6) Wydział Architektury i Budownictwa – AB;
  7) Samodzielne Stanowisko ds. Oświaty, Kultury i
  Sportu – EK;
  8) Samodzielne Stanowisko ds. Obsługi
  Sekretariatu - OS;
  9) Pion Ochrony – PO;
  10) Powiatowy Rzecznik Konsumentów – RK.

  Schemat organizacyjny Starostwa uwzględniający podporządkowanie służbowe oraz strukturę przedstawia załącznik nr 1 do Regulaminu stanowiący jego integralną część.

  1. Kierownikami komórek organizacyjnych Starostwa są:
  1) w wydziałach – naczelnicy;
  2) w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej – kierownik.
  2. Naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru pełni funkcję i realizuje zadania Geodety Powiatowego.
  3. Kierownicy komórek organizacyjnych:
  1) kierują ich pracą na zasadzie jednoosobowego kierownictwa zapewniając ich właściwe funkcjonowanie;
  2) zapewniają zgodne z prawem wykonywanie przypisanych im zadań i w tym zakresie ponoszą odpowiedzialność przed Starostą;
  3) są bezpośrednimi przełożonymi podległych im pracowników.
  4. Zastępstwo kierownika komórki organizacyjnej wykonuje pracownik przez niego wyznaczony. Zakres zadań realizowanych w ramach zastępstwa określa naczelnik wydziału.
  5. Bezpośrednimi przełożonymi kierowników komórek organizacyjnych są:
  1) Starosta – w stosunku do kierowników:
  a) Wydziału Organizacyjnego,
  b) Wydziału Finansowego,
  c) oraz w stosunku do Samodzielnego Stanowiska ds. Obsługi Sekretariatu,
  2) Wicestarosta - w stosunku do kierowników:
  a) Wydziału Komunikacji i Transportu,
  b) Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru,
  c) Wydziału Rolnictwa i Infrastruktury,
  d)oraz w stosunku do Samodzielnego Stanowiska ds. Oświaty, Kultury i Sportu.
  3) Członek Zarządu w stosunku do Wydziału Architektury i Budownictwa.
  6. Bezpośrednim przełożonym Pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych jest Starosta.
  7. Odpowiednio Starosta lub Wicestarosta wyznacza pracownika oraz zakres zadań realizowanych w ramach zastępstwa osoby zajmującej Samodzielne Stanowisko.


  ZADANIA WSPÓLNE KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH
  1. Do zadań wspólnych komórek organizacyjnych należy:
  1) prowadzenie działalności przypisanej przepisami prawa do właściwości Starosty;
  2) przygotowywanie projektów uchwał, materiałów, sprawozdań i analiz na sesje Rady, posiedzenia Zarządu oraz dla potrzeb Starosty;
  3) realizacja zadań wynikających z uchwał Rady i Zarządu;
  4) współuczestniczenie w opracowywaniu i realizacji działań inwestycyjnych i rozwojowych Powiatu;
  5) przygotowywanie merytoryczne dokumentacji celem pozyskiwania środków finansowych z funduszy pomocowych;
  6) współdziałanie ze Skarbnikiem w zakresie opracowywania projektu budżetu;
  7) rozpatrywanie i załatwianie interpelacji i wniosków radnych;
  8) prowadzenie postępowania administracyjnego i przygotowywanie decyzji w sprawach indywidualnych;
  9) wykonywanie zadań wynikających z przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji;
  10) udostępnianie informacji publicznej;
  11) współpraca z Komisjami Rady w zakresie zadań realizowanych przez poszczególne komórki organizacyjne;
  12) przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków;
  13) prowadzenia w zakresie ustalonym przez Starostę kontroli i instruktażu w jednostkach organizacyjnych powiatu;
  14) wykonywanie zadań wynikających z ustawy - Prawo zamówień publicznych;
  15) współpraca z odpowiednimi służbami w zakresie usuwania skutków klęsk żywiołowych;
  16) współdziałanie w realizacji zadań z zakresu obronności kraju;
  17) przechowywanie akt oraz współdziałanie z archiwum w zakresie ich przekazywania lub niszczenia;
  18) podejmowanie niezbędnych przedsięwzięć z zakresu ochrony informacji niejawnych i ochrony danych osobowych;
  19) współdziałanie w tworzeniu biuletynu informacji publicznej;
  20) usprawnianie organizacji, metod i form pracy wydziałów oraz podejmowanie działań na rzecz usprawnienia pracy Starostwa;
  21) współpraca z pozostałymi komórkami organizacyjnymi Starostwa;
  22) współdziałanie z organami administracji rządowej, jednostkami samorządu terytorialnego i innymi podmiotami.
  Data wprowadzenia: 2006-02-06 1154
  Data upublicznienia: 2006-02-06
  Art. czytany: 11341 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Urszula Kulesza
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Powiat Zambrowski
  Elektroniczna Skrzynka Podawcza

  Elektroniczna Skrzynka Podawcza Pojazd i Kierowca

  Status Sprawy – Prawo Jazdy

  Status Sprawy – Dowód Rejestracyjny
  Powiat Zambrowski

  Godziny otwarcia:


  od 7.30 do 15.30

  poniedziałek-piątek
  Powiat Zambrowski