A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Polityka prywatności oraz informacje o przetwarzaniu danych
Statut i regulamin organizacyjny
Władze
Wydziały
Jednostki organizacyjne, służby, inspekcje i straże
Budżet i finanse
Program Rozwoju Powiatu
Zarządzenia Starosty
Przetargi i Ogłoszenia
Rejestry i ewidencje
Oświadczenia majątkowe
Instrukcja obsługi
Kontrole
Zasady udostępniania informacji publicznej
Kontakt
Nabór i zatrudnianie pracowników
Biuro Rady Powiatu Zambrowskiego
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Informacje o Środowisku
Przyjmowanie i załatwianie spraw
Aplikacja służąca do weryfikacji kwalifikowanego podpisu elektronicznego
Wybory samorządowe
Baza Aktów Własnych
Język migowy
Elektroniczna Skrzynka Podawcza Pojazd i Kierowca
Ewidencja Ośrodków Szkolenia Kierowców
PONOWNE WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI PUBLICZNYCH
Zgłoszenia budowy
Nieodpłatna pomoc prawna
Obwieszczenia Starosty Zambrowskiego
Biuro Rzeczy Znalezionych
Referendum
Informacja o wynikach konkursów
Sesje Rady Powiatu Zambrowskiego
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
  
Skargi i Wnioski
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Majątek
Powiatowa Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych
Oferty inwestycyjne
Porozumienia
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zawiadomienie dot. wszczęcia postępowania administracyjnego - przebudowa sączków drenarskich - obręb ewidencyjny Tabędz
» Kontrola NIK w Białymstoku w zakresie udzielania upoważnień do realizacji wybranych zadań w jednostkach samorządu terytorialnego, prowadzenie rejestru upoważnień
» Projekt wystąpienia pokontrolnego - realizacja zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami
» Sprawozdanie z kontroli - Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego
» Ogłoszenie o zamówieniu - IR.272.6.2019 - Wyposażenie w oprogramowania i zestawy dydaktyczne ... cz. 1 i cz. 2
 • Zasady udostępniania informacji publicznej
 • Zarządzenie nr 27/05 Starosty Zambrowskiego z dnia 28 grudnia 2005r. w sprawie określenia szczegółowych zasad dostępu do informacji publicznej w Starostwie Powiatowym w Zambrowie

  Zarządzenie nr 27/05
  Starosty Zambrowskiego
  z dnia 28 grudnia 2005r.
  w sprawie określenia szczegółowych zasad dostępu do informacji publicznej w Starostwie Powiatowym w Zambrowie.

  Na podstawie art. 4, art. 7, art. 15 ustawy z dnia z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198, z 2002r. Nr 153, poz. 1271, z 2004r. Nr 240, poz. 2407, z 2005r. Nr 64, poz. 565, Nr 132, poz. 1110) oraz § 8 Statutu Powiatu Zambrowskiego zatwierdzonego Uchwałą Nr IX/54/03 Rady Powiatu Zambrowskiego z dnia 30 września 2003r. (Dz. Urzęd. Woj. Podlaskiego Nr 124, poz. 2269) zarządzam co następuje:

  § .1Ustala się szczegółowe zasady dostępu do informacji publicznej w Starostwie Powiatowym w Zambrowie.
  § .2 1. Prawo do informacji publicznej obejmuje uprawnienia do:
  )1uzyskania informacji, w tym informacji przetworzonej w takim zakresie, w jakim jest to szczególnie istotne dla interesu publicznego;
  )2 wgladu do dokumentów urzędowych;
  )3dostępu do posiedzeń kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z publicznych wyborów.
  Udostępnianie informacji publicznych następuje w drodze:
  1)ogłoszenia informacji publicznej, w tym dokumentów urzędowych, w Biuletynie Informcji Publicznej;
  2)udostępnienia na wniosek bądź bez wniosku w formie ustnej lub pisemnej,
  3)wyłożenia lub wywieszenia w miejscach ogólnie dostępnych,
  4) wstępu na posiedzenia organów, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt. 3 ustawy, oraz udostępnienia materiałów dokumentujących te posiedzenia.
  .3Na zapoznanie się z dokumentami wyraża zgodę Starosta Powiatu lub Sekretarz Powiatu.

  § .3W przypadku uznania, że urząd nie posiada żądanej przez wnioskodawcę informacji bądź wniosek nie dotyczy informacji publicznej albo dotyczy takiej informacji, której udostęnienie odbywa się inna drogą, zawiadamia się o tym wnioskodawcę.

  § .41. Za przygotowanie i aktualizację informacji publicznych wymagających opublikowania w Biuletynie Informacji Publicznej odpowiedzialni są naczelnicy wydziałów starostwa.
  .2 Informacje, o których mowa w ust. l, naczelnicy wydziałów przekazują niezwłocznie do Oddziału Organizacyjnego w formie elektronicznej.

  § .5l. Ustne lub pisemne zgłoszenie wniosku o udostępnienie informacji publicznej następuje w Wydziale Organizacyjnym, drogą pocztową lub drogą elektroniczną.
  .2Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

  .3Wzór pisemnego wniosku o udostępnienie informacji publicznej stanowi załącznik Nr l do niniejszego zarządzenia.
  .4Wniosek pisemny kierowany jest do Wydziału Organizacyjnego w celu zarejestrowania go w rejestrze wniosków o udostępnienie informacji publicznej.
  .5Sekretarz Powiatu przekazuje wniosek właściwemu merytorycznie wydziałowi starostwa oraz nadzoruje terminowość udzielenia odpowiedzi.

  § .6Naczelnicy wydziałów odpowiadający na wniosek o udostępnienie informacji publicznej są obowiązani przekazać Sekretarzowi Powiatu pisemną informację o sposobie i terminie załatwienia wniosku.

  § .7l. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od złożenia wniosku, podmiot obowiązany do jej udostępnienia powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.
  .2Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w sposób lub w formie określonej we wniosku, podmiot obowiązany do udostępnienia niezwłocznie powiadamia pisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskazuje, w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może być udostępniona niezwłocznie. Jeżeli w terminie 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanej w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji umarza się.

  § .8l. Za udostęnienie informacji publicznej urząd pobiera opłaty w wysokości:
  )1koszt kserokopii w formacie:
  )aA – 4: 0,30 zł za stronę ,
  )bA – 3: 0,50 zł za stronę,
  )2koszt wydruku w formacie:
  )aA – 4: 0,50 zł,
  )bA – 3: 0,80 zł,
  )3zapis na dyskietce wraz z nośnikiem: 1,00 zł;
  )4zapis na płycie CD –ROM wraz z nośnikiem: 2,00 zł.
  )5 przekształcenie informacji: 0,30 zł za każdą przepracowaną minutę.
  .3Opłaty, o których mowa w ust. 1 należy wpłacić przelewem na rachunek urzędu lub w kasie urzędu.
  .4 O obowiązku poniesienia opłaty, jej wysokości i sposobie uiszczenia wnioskodawca jest informowany przez pracownika udostępniającego dokumenty w ciągu 14 dni od złożenia wniosku.

  § .9Nadzór nad realizacją zarządzenia powierza się Sekretarzowi Powiatu.

  § .10Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


  Data wprowadzenia: 2006-02-06 1654
  Data upublicznienia: 2006-02-06
  Art. czytany: 5935 razy

  » załącznik - rozmiar: 17920 bajtów
  Typ pliku: application/octet-stream
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Urszula Kulesza
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Powiat Zambrowski
  Elektroniczna Skrzynka Podawcza

  Elektroniczna Skrzynka Podawcza Pojazd i Kierowca

  Status Sprawy – Prawo Jazdy

  Status Sprawy – Dowód Rejestracyjny
  Powiat Zambrowski

  Godziny otwarcia:


  od 7.30 do 15.30

  poniedziałek-piątek
  Powiat Zambrowski