A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Polityka prywatności oraz informacje o przetwarzaniu danych
Statut i regulamin organizacyjny
Władze
Wydziały
Jednostki organizacyjne, służby, inspekcje i straże
Budżet i finanse
Program Rozwoju Powiatu
Zarządzenia Starosty
Przetargi i Ogłoszenia
Rejestry i ewidencje
Oświadczenia majątkowe
Instrukcja obsługi
Kontrole
Zasady udostępniania informacji publicznej
Kontakt
Nabór i zatrudnianie pracowników
Biuro Rady Powiatu Zambrowskiego
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Informacje o Środowisku
Przyjmowanie i załatwianie spraw
Aplikacja służąca do weryfikacji kwalifikowanego podpisu elektronicznego
Wybory samorządowe
Baza Aktów Własnych
Język migowy
Elektroniczna Skrzynka Podawcza Pojazd i Kierowca
Ewidencja Ośrodków Szkolenia Kierowców
PONOWNE WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI PUBLICZNYCH
Zgłoszenia budowy
Nieodpłatna pomoc prawna
Obwieszczenia Starosty Zambrowskiego
Biuro Rzeczy Znalezionych
Referendum
Informacja o wynikach konkursów
Sesje Rady Powiatu Zambrowskiego
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
  
Skargi i Wnioski
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Majątek
Powiatowa Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych
Oferty inwestycyjne
Porozumienia
Ostatnie 5 wiadomości:
» Informacja o zmianie terminu złożenia i otwarcia ofert - IR.272.6.2019
» Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - nadzór inwestorski - IR.7011.I.1.6.2019
» Informacja z otwarcia ofert - IR.272.5.2019 - Przebudowa drogi powiatowej Nr 2035B
» Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej „Świadczenie usług telekomunikacyjnych” - OR.272.3.2019
» Zawiadomienie dot. wszczęcia postępowania administracyjnego - przebudowa sączków drenarskich - obręb ewidencyjny Tabędz
 • Przetargi i Ogłoszenia
 • Konkurs ofert na realizację zadań sportowych

  Zarząd Powiatu Zambrowskiego
  ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzchnie lub wsparcie zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2007 roku

  IPostanowienia ogólne.
  1.Konkurs odbędzie się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.) oraz postanowieniami zawartymi w ”Programie współpracy Powiatu Zambrowskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2007”, który przyjęty został uchwałą Nr. IV/27/07 Rady Powiatu Zambrowskiego z dnia 30 stycznia 2007 r.
  2.Konkurs ma na celu wyłonienie ofert i zlecenie w 2007 roku organizacjom pozarządowym lub innym podmiotom określonym z ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr. 96, poz. 873, z późn. zam.) realizacji zadań publicznych Powiatu Zambrowskiego w zakresie kultury fizycznej i sportu.
  3.O zlecenie zadania mogą ubiegać się organizacje pozarządowe oraz osoby prawne i jednostki organizacyjne, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 w/w ustawy spełniające następujące warunki:
  - w ramach działalności statutowej prowadzą działania objęte konkursem,
  - dysponują kadrą posiadającą kwalifikacje niezbędne do realizacji zadań oraz odpowiednie zasoby rzeczowe,
  - przedstawią poprawnie sporządzoną ofertę na stosownym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami.
  4.Zlecenie zadania przez samorząd powiatowy następuje w formie wsparcia zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji.
  II.Rodzaje zadań.
  Konkurs obejmuje projekty przewidziane do realizacji w roku 2007 w zakresie następujących zadań własnych powiatu z zakresu kultury fizycznej i sportu:
  1Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży oraz zapewnienie mieszkańcom aktywnych form spędzania wolnego czasu poprzez:
  -szkolenie dzieci i młodzieży w sportach lekkoatletyka; siatkówka, koszykówka, piłka nożna, pływanie,tenis stołowy, szachy, minihokej, badminton i inne,
  - krzewienie kultury fizycznej wśród mieszkańców powiatu.
  2. Organizacja imprez rekreacyjnych poprzez:
  - popularyzację walorów rekreacji ruchowej,
  - przygotowywanie zawodów, zabaw i imprez sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży,
  - udostępnianie bazy sportowo- rekreacyjnej mieszkańcom powiatu.
  III. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań w 2007 roku.
  1. Na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu przeznacza się następującą wysokość środków:10,000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych).
  2. Podaje się do wiadomości, iż w roku poprzednim wysokość środków publicznych przyznanych na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu wynosiła: 10.000;00 zł ( słownie: dziesięć tysięcy złotych).
  IV. Termin i warunki składania ofert.
  1.Kompletne oferty należy składać w zaklejonych i opieczętowanych kopertach z dopiskiem „ Konkurs ofert z zakresu kultury fizycznej i sportu- ..............................................................
  /rodzaj zadania/
  w nieprzekraczalnym terminie 30 dni od dnia ogłoszenia konkursu w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Zambrowie, ul. Fabryczna 3, pok. 125 w godzinach pracy urzędu tj. od 7 30 do 15 30 lub pocztą ( decyduje data stempla pocztowego).
  Termin składania ofert mija 22.03.2007 r. o godz. 10.00.
  2.Oferty należ składać zgodnie ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. Nr 193, poz. 1891).
  3.Druki można pobierać w Starostwie Powiatowym w Zambrowie ul. Fabryczna 3, pok. 127 lub na stronie internetowej www.powiatzambrowski.com Bliższych informacji udziela Pani Beata Czajkowska pok. 127, tel. 86-271 24 18 wew 50.
  4.Do oferty należy dołączyć następujące załączniki:
  - aktualny odpis z rejestru ( ważny do 3 miesięcy od daty wystawienia),
  - sprawozdanie merytoryczne i finansowe za ostatni rok,
  - aktualny statut, poświadczony za zgodność z oryginałem.
  5.Oferty złożone na innych drukach, niekompletne lub złożone po terminie zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.
  6.Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji lub przyznania dotacji w oczekiwanej wysokości (niezależne od oczekiwanej kwoty).
  7.Na każde zadanie powinna być złożona oddzielna oferta, w innym przypadku nie będzie rozpatrzona.
  V. Zasady, tryb i kryteria wyboru ofert.
  1.Złożone oferty rozpatrzone zostaną w terminie 30 dni od dnia upływu terminu składania wniosków.
  2.Postępowanie konkursowe przeprowadzi Komisja Konkursowa. Skład Komisji Konkursowej oraz zasady jej pracy określa odrębna uchwała Zarządu Powiatu Zambrowskiego.
  3.Przy ocenie ofert stosowane będą następujące kryteria:
  - merytoryczna wartość oferty,
  - ilość osób objętych działaniem,
  - możliwość realizacji zadania,
  - doświadczenie w realizacji zadań objętych konkursem,
  - ocena kalkulacji kosztów realizacji zadania,
  - zakres finansowania zadania ze źródeł innych niż budżet powiatu,
  - osiągnięcia sportowe szkolnych dzieci i młodzież w ciągu ostatnich 12 miesięcy,
  - dotychczasowa współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego.
  4.Ostateczną decyzję w sprawie wyboru ofert podejmuje Zarząd Powiatu w oparciu o opinię Komisji Konkursowej. O wyborze oferty oferenci zostaną powiadomieni pisemnie.
  5.Od podjętych decyzji nie przysługuje odwołanie.
  VI. Termin i warunki realizacji zadania.
  1.Zadanie powinno być wykonane w okresie od 01.04.2007 r. do 15 grudnia 2007 r.
  2.Zadanie powinno być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz z obowiązującymi standardami i przepisami, w zakresie opisanym w ofercie.
  3.Zleceniobiorcy są zobowiązani do:
  - korekty kosztorysu projektu w przypadku udzielenia dotacji w wysokości innej niż wnioskowana,
  - wyodrębnienia ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację umowy,
  - sporządzania i składania sprawozdań z wykonania zadania publicznego terminie określonym umową według wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2004 roku w sprawi wzoru oferty realizacji zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania(Dz.U. Nr 193, poz. 1891).
  VII. Zasady zlecania zadania i udzielania dotacji.
  1. Udzielenie zlecenia realizacji zadania nastąpi w trybie wsparcia zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji. Kwota dofinansowania nie może przekroczyć 90% kosztów ujętych w ofercie.
  2. Wsparcie zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji następuje z art. 16 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz.873 z późn. zm.)i innych stosownych przepisów.
  3. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa, niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku oferent może negocjować zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania lub wycofać swoją ofertę.
  4. Zarząd Powiatu może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy okaże się, iż rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie, podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolności do czynności prawnych, jeżeli zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.
  VIII. Zarząd Powiatu Zambrowskiego w 2006 r. zrealizował zadania publiczne tego samego rodzaju i udzielił dotacji następującym podmiotom w wysokości:
  1. Mazowiecko – Podlaski Klub Sportowy OYAMA KARATE - 2 000,00 zł,
  2. Uczniowski Klub Sportowy “PULS” przy Miejskim Gimnazjum Nr 1 w Zambrowie – 1 800,00 zł,
  3. Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Zambrowie – 4 000,00 zł,
  4. Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Zambrowie – 2 200,00 zł.


  Data wprowadzenia: 2007-02-23 1306
  Data upublicznienia: 2007-02-23
  Art. czytany: 4139 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Urszula Kulesza
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Powiat Zambrowski
  Elektroniczna Skrzynka Podawcza

  Elektroniczna Skrzynka Podawcza Pojazd i Kierowca

  Status Sprawy – Prawo Jazdy

  Status Sprawy – Dowód Rejestracyjny
  Powiat Zambrowski

  Godziny otwarcia:


  od 7.30 do 15.30

  poniedziałek-piątek
  Powiat Zambrowski