A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Polityka prywatności oraz informacje o przetwarzaniu danych
Statut i regulamin organizacyjny
Władze
Wydziały
Jednostki organizacyjne, służby, inspekcje i straże
Budżet i finanse
Program Rozwoju Powiatu
Zarządzenia Starosty
Przetargi i Ogłoszenia
Rejestry i ewidencje
Oświadczenia majątkowe
Instrukcja obsługi
Kontrole
Zasady udostępniania informacji publicznej
Kontakt
Nabór i zatrudnianie pracowników
Biuro Rady Powiatu Zambrowskiego
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Informacje o Środowisku
Przyjmowanie i załatwianie spraw
Aplikacja służąca do weryfikacji kwalifikowanego podpisu elektronicznego
Wybory samorządowe
Baza Aktów Własnych
Język migowy
Elektroniczna Skrzynka Podawcza Pojazd i Kierowca
Ewidencja Ośrodków Szkolenia Kierowców
PONOWNE WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI PUBLICZNYCH
Zgłoszenia budowy
Nieodpłatna pomoc prawna
Obwieszczenia Starosty Zambrowskiego
Biuro Rzeczy Znalezionych
Referendum
Informacja o wynikach konkursów
Sesje Rady Powiatu Zambrowskiego
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
  
Skargi i Wnioski
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Majątek
Powiatowa Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych
Oferty inwestycyjne
Porozumienia
Ostatnie 5 wiadomości:
» Informacja o zmianie terminu złożenia i otwarcia ofert - IR.272.6.2019
» Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - nadzór inwestorski - IR.7011.I.1.6.2019
» Informacja z otwarcia ofert - IR.272.5.2019 - Przebudowa drogi powiatowej Nr 2035B
» Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej „Świadczenie usług telekomunikacyjnych” - OR.272.3.2019
» Zawiadomienie dot. wszczęcia postępowania administracyjnego - przebudowa sączków drenarskich - obręb ewidencyjny Tabędz
 • Przetargi i Ogłoszenia
 • Otwarty konkurs ofert na powierzenie lub wsparcie zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej w 2007 r.

  Dnia 2 kwietnia 2007 r. Zarząd Powiatu Zambrowskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie lub wsparcie zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej w 2007 r.

  I. Postanowienia ogólne.

  1.Konkurs odbędzie się zgodnie z przepisami art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 ze zm.).
  2. Konkurs ma na celu wyłonienie ofert i zlecenie w 2007 r. organizacjom pozarządowym lub innym podmiotom określonym w ustawie z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 ze zm.) realizacji zadań publicznych Powiatu Zambrowskiego w zakresie pomocy społecznej.
  3. O zlecenie zadania mogą ubiegać się organizacje pozarządowe oraz osoby prawne i jednostki organizacyjne o których mowa w art. 25 ust. 1 ww. ustawy spełniające następujące warunki:
  - w ramach działalności statutowej prowadzą działania objęte konkursem,
  - dysponują kadrą posiadającą kwalifikacje niezbędne do realizacji zadań oraz odpowiednie zasoby rzeczowe,
  - przedstawią poprawnie sporządzoną ofertę na stosownym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami.
  4. Zlecenie zadania przez samorząd powiatowy następuje w formie wsparcia zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji.

  II. Rodzaj zadania.
  Konkurs obejmuje projekt przewidziany do realizacji w roku 2007 w zakresie zadania zleconego ustawami realizowanymi przez powiat:
  1. Prowadzenie działań korekcyjno-edukacyjnych skierowanych do sprawców przemocy w rodzinie zapobiegających zjawiskom przemocy, polepszenie funkcjonowania rodziny oraz specjalistyczna pomoc rodzinom w kryzysie, poprzez m. in.:
  a) specjalistyczną terapię,
  b) warsztaty edukacyjno-terapeutyczne,
  c) poradnictwo prawne,
  d) inne.

  III. Wysokość dotacji na realizację zadania
  Kwota dotacji na realizację zadania wynosi – 12.000,00 zł.
  W uzasadnionych przypadkach, kwota dotacji może ulec zmianie.

  IV. Termin i warunki składania ofert.
  1.Kompletne oferty należy składać w zaklejonych i opieczętowanych kopertach z dopiskiem „Konkurs ofert z zakresu pomocy społecznej – prowadzenie działań korekcyjno – edukacyjnych dla sprawców przemocy”w nieprzekraczalnym terminie 30 dni od dnia ogłoszenia w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Zambrowie ul. Fabryczna 3, pok. 125 w godzinach pracy urzędu tj. od 730 do 1530 lub pocztą (decyduje data stempla pocztowego).
  Termin składania ofert mija 16 maja 2007 r. godz. 1530.
  2. Oferty należy składać zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 8 marca 2005 r. w sprawie określenia wzoru oferty podmiotu uprawnionego (Dz. U. Nr 44, poz. 427).
  3. Druki można pobierać w Starostwie Powiatowym w Zambrowie ul. Fabryczna 3, pok. 135 lub 136, na stronie internetowej www.powiatzambrowski.com. lub w Biuletynie Informacji Publicznych Starostwa Powiatowego
  w Zambrowie. Bliższych informacji udziela Pani Jadwiga Krajewska pok. 136, tel. 086 271 06-69.
  4. Do oferty należy dołączyć następujące załączniki:
  - aktualny odpis potwierdzający wpis do właściwej ewidencji lub rejestru dotyczącego statusu prawnego uprawnionego podmiotu i prowadzonej przez niego działalności (ważny 3 miesiące od daty wystawienia),
  - sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności podmiotu za ubiegły rok,
  - aktualny statut, poświadczony za zgodność z oryginałem.
  5. Oferty złożone na innych drukach, niekompletne lub złożone po terminie zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.
  6. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji lub przyznania dotacji w oczekiwanej wysokości (niezależnie od oczekiwanej kwoty).
  Rozstrzygnięcie konkursu ofert i podpisanie umów nastąpi w terminie do 30 dni od dnia upływu terminu składania wniosków. Zgodnie z art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej oferty sporządzone wadliwie, na niewłaściwym druku albo niekompletne co do wymaganego zestawu dokumentów lub informacji pozostają bez rozpatrzenia. Ponadto przy wyborze ofert uwzględnione zostaną tryb i kryteria określone w art. 28 – 32 ustawy
  z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej.

  V. Zasady, tryb i kryteria wyboru ofert.
  1. Złożone oferty zostaną rozpatrzone w terminie 30 dni od dnia upływu terminu składania wniosków.
  2. Postępowanie konkursowe przeprowadzi Komisja Konkursowa. Skład Komisji oraz zasady jej pracy określa odrębna uchwała Zarządu Powiatu Zambrowskiego.
  3. Przy ocenie ofert stosowane będą następujące kryteria:
  - merytoryczna wartość oferty,
  - ilość osób objętych działaniem,
  - możliwość realizacji zadania,
  - doświadczenie w realizacji zadania objętego konkursem,
  - ocena kalkulacji kosztów realizacji zadania,
  - zakres finansowania zadania ze źródeł innych,
  - dotychczasowa współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego.
  4. Ostateczną decyzję w sprawie wyboru ofert podejmie Zarząd Powiatu w oparciu o opinię Komisji Konkursowej. O wyborze oferty oferenci zostaną powiadomieni pisemnie.
  5. Od podjętych decyzji nie przysługuje odwołanie.

  VI.Termin i warunki realizacji zadania.
  1. Zadanie powinno zostać zrealizowane, na warunkach określonych w odrębnej umowie, w okresie od dnia 01 czerwca 2007 r. do dnia 30 listopada 2007 roku.
  2. Zadanie powinno być realizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi standardami i przepisami, w zakresie opisanym w ofercie.
  3. Zleceniobiorcy są obowiązani do:
  - korekty kosztorysu projektu w przypadku udzielenia dotacji w wysokości innej niż wnioskowana,
  - wyodrębnienia ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację umowy,
  - sporządzania i składania sprawozdań z wykonania zadania publicznego w terminie określonym umową według wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 4 kwietnia 2005 r. w sprawie określenia ramowego wzoru umowy o realizację zadania z zakresu pomocy społecznej (Dz. U. Nr 61,
  poz. 545) oraz rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 8 marca 2005 r. w sprawie określenia wzoru sprawozdania z realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej (Dz. U. Nr 44, poz. 428).

  VII.Zasady zlecania zadania i udzielania dotacji.
  1. Udzielenie zlecenia realizacji zadania nastąpi w trybie wsparcia zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji. Kwota dofinansowania nie może przekroczyć 90 % kosztów ujętych w ofercie.
  2.Wsparcie zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji następuje zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 ze zm.) i innych stosownych przepisów.
  3. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa, niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku oferent może wycofać swoją ofertę.
  4. Zarząd Powiatu może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy okaże się, iż rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie, podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolności do czynności prawnych, jeżeli zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.

  VIII. Zarząd Powiatu Zambrowskiego w roku 2006 nie realizował tego rodzaju zadania publicznego oraz informuje, iż w bieżącym roku nie realizowano zadań, o których mowa w ogłoszeniu.


  Data wprowadzenia: 2007-04-03 1107
  Data upublicznienia: 2007-04-03
  Art. czytany: 3844 razy

  » Zał. Nr 1 - oferta - rozmiar: 42614 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Urszula Kulesza
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Powiat Zambrowski
  Elektroniczna Skrzynka Podawcza

  Elektroniczna Skrzynka Podawcza Pojazd i Kierowca

  Status Sprawy – Prawo Jazdy

  Status Sprawy – Dowód Rejestracyjny
  Powiat Zambrowski

  Godziny otwarcia:


  od 7.30 do 15.30

  poniedziałek-piątek
  Powiat Zambrowski