A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Polityka prywatności oraz informacje o przetwarzaniu danych
Statut i regulamin organizacyjny
Władze
Wydziały
Jednostki organizacyjne, służby, inspekcje i straże
Budżet i finanse
Program Rozwoju Powiatu
Zarządzenia Starosty
Przetargi i Ogłoszenia
Rejestry i ewidencje
Oświadczenia majątkowe
Instrukcja obsługi
Kontrole
Zasady udostępniania informacji publicznej
Kontakt
Nabór i zatrudnianie pracowników
Biuro Rady Powiatu Zambrowskiego
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Informacje o Środowisku
Przyjmowanie i załatwianie spraw
Aplikacja służąca do weryfikacji kwalifikowanego podpisu elektronicznego
Wybory samorządowe
Baza Aktów Własnych
Język migowy
Elektroniczna Skrzynka Podawcza Pojazd i Kierowca
Ewidencja Ośrodków Szkolenia Kierowców
PONOWNE WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI PUBLICZNYCH
Zgłoszenia budowy
Nieodpłatna pomoc prawna
Obwieszczenia Starosty Zambrowskiego
Biuro Rzeczy Znalezionych
Referendum
Informacja o wynikach konkursów
Sesje Rady Powiatu Zambrowskiego
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
  
Skargi i Wnioski
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Majątek
Powiatowa Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych
Oferty inwestycyjne
Porozumienia
Ostatnie 5 wiadomości:
» Sesja Nr II Rady Powiatu Zambrowskiego w dniu 21.12.2018r.
» Projekty uchwał przedłożone Radzie Powiatu Zambrowskiego na II Sesji w dniu 21 grudnia 2018 roku
» Projekty uchwał przedłożone Radzie Powiatu Zambrowskiego na I Sesji w dniu 23 listopada 2018 roku
» Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Zambrowskiego Nr 1/18, który odbył się w dniu 10 grudnia 2018 r.
» Uchwała Nr 9/18 Zarządu Powiatu Zambrowskiego z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Zambrowskiego na 2018 r.
 • Majątek (archiwum)
 • Informacja o stanie mienia komunalnego na terenie Powiatu Zambrowskiego w roku 2008

  INFORMACJA
  o stanie mienia komunalnego na terenie Powiatu Zambrowskiego w roku 2008

  Informacją objęto wszystkie jednostki organizacyjne Powiatu Zambrowskiego. Dane ilościowo – wartościowe zawarto w zestawieniach tabelarycznych stanowiących kolejne załączniki do niniejszej informacji .
  Dla celów sporządzenia informacji o stanie mienia komunalnego składniki majątkowe powiatu podzielono na odrębne grupy:

  I. Nieruchomości powiatu – grunty i budynki
  II. Budowle i urządzenia techniczne
  III. Środki transportu
  IV. Inne środki trwale
  V. Majątek finansowy – udziały i akcje

  Ad. I
  Wykaz mienia komunalnego i jego zagospodarowania do października 2008 r. wykazano w tabeli, będącej załącznikiem Nr 2 do informacji.
  1. Nabycie nieruchomości zabudowanych położonych w mieście Zambrów przy ulicy Papieża Jana Pawła II i Białostockiej oznaczonych działkami nr 1036/5 i 2457/1
  1) Aktem notarialnym Rep. A nr 333/2008 z dnia 24 stycznia 2008 r. - umowa darowizny - Powiat Zambrowski nabył od Miasta Zambrów zabudowaną nieruchomość położoną
  w mieście Zambrów przy ulicy Papieża Jana Pawła II, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 1036/5 o powierzchni 0,0741 ha (budynek administracyjny) i przy ulicy Białostockiej oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 2457/1 o powierzchni 0,1372 ha (przychodnia specjalistyczna, w której mieści się Pogotowie Ratunkowe). Potwierdzone prawo własności w KW 22949 Powiat Zambrowski w miejsce Miasta Zambrów.
  2) Umowa użyczenia z dnia 12 lutego 2008 r. Powiat Zambrowski oddaje w bezpłatne używanie na czas nieoznaczony przedmiotowe nieruchomości wymienione w pkt 1 Szpitalowi Powiatowemu w Zambrowie Sp. z o.o.
  2. Zbycie części nieruchomości niezabudowanych, położonych w mieście Zambrów, stanowiących części pasa drogowego ulicy Wądołowskiej.
  1) Aktem notarialnym Rep. A nr 747/2008 z dnia 28 lutego 2008 r. - umowa sprzedaży- Powiat Zambrowski sprzedał działkę nr 2260/1 o pow. 194 m2 dla osoby fizycznej po udzieleniu bonifikaty 30% za cenę 6.599,60 zł + 22% VAT = 8.051,51 zł; cena nieruchomości wykazana w operacie szacunkowym z 27.11.07 r. - 9.428 zł
  2) Aktem notarialnym Rep. A nr 1148/2008 z dnia 24.04.2008 r. - umowa sprzedaży- Powiat Zambrowski sprzedał działkę nr 2260/3 o pow. 197 m2 dla osoby fizycznej po udzieleniu bonifikaty 30% za cenę 6.701,80 + 22% VAT = 8.176,20 zł; cena nieruchomości wykazana w operacie szacunkowym z 27.11.07 r. – 9.574 zł
  3) Aktem notarialnym Rep. A nr 996/2008 z dnia 27.03.2008 r. - umowa sprzedaży- Powiat Zambrowski sprzedał działkę nr 2260/4 o pow. 4 m2 dla osoby fizycznej po udzieleniu bonifikaty 30% za cenę 135 zł + 22% VAT = 165,68 zł; cena nieruchomości wykazana w operacie szacunkowym z 27.11.07 r. – 194 zł
  4) Aktem notarialnym Rep. A nr 2773/2008 z dnia 24.06.2008 r. – umowa sprzedaży – Powiat Zambrowski sprzedał działkę dz. 2260/2 o pow. 88 m2 dla osoby fizycznej po udzieleniu bonifikaty 30% za cenę 2.993,90 zł + 22% VAT = 3.652,56 zł; cena nieruchomości wykazana w operacie szacunkowym z dnia 27.11.07 r. – 4.277 zł
  3. Wydzierżawienie na czas nieoznaczony części nieruchomości gruntowej o łącznej powierzchni 8746 m2 pasa drogowego drogi powiatowej Nr 1938B Wygoda- Zanie położonego we wsi Łady Borowe gm. Zambrów.
  Umową dzierżawy Nr GK.7002-1/08 z dnia 16 kwietnia 2008 r. wydzierżawiono części nieruchomości gruntowej o łącznej powierzchni 8746 m2 pasa drogowego drogi powiatowej Nr 1938B Wygoda- Zanie oznaczonego w ewidencji gruntów obrębu Łady Borowe gm. Zambrów działką nr 159 na rzecz właściciela działek przyległych z uwagi na to, że nie może być ona dzierżawiona jako odrębna nieruchomość, a czasowo poprawi warunki zagospodarowania nieruchomości przyległych na działkach 158 i 126/1 wykorzystywanych na cele rolnicze. Ustalono czynsz dzierżawny roczny w wysokości 106,70 zł płatny do 31 marca każdego roku, z góry za dany rok.
  4. Nabycie z mocy prawa na własność Powiatu Zambrowskiego nieruchomości wydzielonych pod poszerzenie publicznej drogi powiatowej – ulicy Podedwornego
  1) decyzją Burmistrza Miasta Zambrów GP.6011-2/2008 z dnia 25 lutego 2008 r. – działki nr 412/16 i nr 415/10 o łącznej powierzchni 0,0253 ha z mocy prawa przeszły na własność Powiatu Zambrowskiego z dniem, w którym decyzja zatwierdzająca podział stała się ostateczna. Protokołem z dnia 27.06.2008 r. ustalono wysokość odszkodowania z tytułu przejścia z mocy prawa dr powiatowej. Należne odszkodowanie w wysokości 24.200 zł na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko Własnościowej „Nadzieja” w Zambrowie zatwierdzono uchwałą Nr 77/08 Zarządu Powiatu Zambrowskiego z dnia 30 czerwca 2008 r.
  2) decyzją Burmistrza Miasta Zambrów z dnia 27 listopada 2007 r. GP.6011-22/07 – działka nr 558/7 o powierzchni 156 m2 z mocy prawa przeszły na własność Powiatu Zambrowskiego z dniem, w którym decyzja zatwierdzająca podział stała się ostateczna. Protokołem z dnia 27.06.2008 r. ustalono wysokość odszkodowania z tytułu przejścia z mocy prawa dr powiatowej. Należne odszkodowanie w wysokości 11.700 zł na rzecz osoby fizycznej zatwierdzono uchwałą Nr 87/08 Zarządu Powiatu Zambrowskiego z dnia 9 września 2008 r.
  3) decyzją Burmistrza Miasta Zambrów z 23.09.08 r. GP.6011-32/2007 – działki nr 557/2 o pow. 0,0287 ha (wydzielono pod poszerzenie ulicy B. Podedwornego) i 557/3 o pow. 0,0190 ha(wydzielono pod poszerzenie ulicy M.Konopnickiej) z mocy prawa przeszły na własność Powiatu Zambrowskiego z dniem, w którym decyzja zatwierdzająca podział stała się ostateczna
  5. Wydzierżawienie na czas nieoznaczony gruntu będącego własnością Powiatu Zambrowskiego, stanowiącego część pasa drogowego ulicy Podedwornego
  Umowa dzierżawy Nr GK. 7000-8-5-4/08 z dnia 28 października 2008 r. wydzierżawiono nieruchomość oznaczoną w ewidencji gruntów miasta Zambrów działką nr 558/7 o powierzchni 156 m2, stanowiąca część pasa drogowego ulicy Podedwornego celem poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych do czasu planowanego urządzenia drogi powiatowej.
  Ustalono czynsz dzierżawny roczny w wysokości 142,74 zł płatny do 31 marca każdego roku, z góry za dany rok.
  6. Nabycie z mocy prawa na własność Powiatu Zambrowskiego nieruchomości wydzielonej pod poszerzenie publicznej drogi powiatowej Nr 1997B, położonej we wsi Bacze Mokre gm. Zambrów
  Decyzją Wójta Gminy Zambrów Nr RRG 6011-1-10/07 z dnia 23.04.2007 r. – działka nr 341 o powierzchni 714 m2, mocy prawa przeszła na własność Powiatu Zambrowskiego z dniem, w którym decyzja zatwierdzająca podział stała się ostateczna. Protokołem z dnia 5.08.2008 r. ustalono wysokość odszkodowania z tytułu przejścia z mocy prawa drogi powiatowej Nr 1997B. Należne odszkodowanie w wysokości 7.794 zł na rzecz użytkownika wieczystego PKP S.A. zatwierdzono uchwałą Nr 88/08 Zarządu Powiatu Zambrowskiego z dnia 9 września 2008 r.
  7. Nabycie z mocy prawa na własność Powiatu Zambrowskiego nieruchomości zajętych pod drogę powiatową Nr 2023B, położonych we wsi Nowy Laskowiec gm. Zambrów
  a) Decyzją Wojewody Podlaskiego z dnia 20.07.07 r. RR.III.JD.77231-03-6/05 – działka nr 258/1 o powierzchni 71 m2 zajęta pod drogę publiczną stała się z mocy prawa własnością Powiatu Zambrowskiego z dniem 1 stycznia 1999 r. Wartość nieruchomości wg operatu szacunkowego z 10.11.2005 r., wynosi 244 zł
  b) Decyzją Wojewoda Podlaskiego z dnia 02.09.05 r. RR.III.JD.77231-03-5/05 – działka nr 247/2 o powierzchni 669 m2 zajęta pod drogę publiczną stała się z mocy prawa własnością Powiatu Zambrowskiego z dniem 1 stycznia 1999 r. Wartość nieruchomości wg operatu szacunkowego z 10.11.2005 r., wynosi 2.303 zł
  8. Wszczęte są postępowania zbycia części nieruchomości Powiatu Zambrowskiego, oznaczonej działką nr 2802/35, stanowiącej część pasa drogowego ulicy Obrońców Zambrowa oraz działki nr 2802/10 o pow. 23m2 położonych w mieście Zambrów

  Ad. II
  Do grupy budowli zaliczono:
  1) drogi powiatowe o łącznej wartości 64.691.289 zł na którą składa się wartość gruntu pod drogami - 11.843.511 zł, i kwota poniesionych nakładów w wysokości 52.847.778 zł.
  2) boisko przy Zespole Szkół Ogólnokształcących o wartości księgowej 529.763 zł,
  3) boisko przy Zespole Szkół Argoprzedsiębiorczości o wartości księgowej 12.000 zł ,
  4) ogrodzenie działki ZSA o wartości księgowej 51.606 zł,
  5) uzbrojenie terenu wokół SOSW w Długoborzu wraz z mediami (oczyszczalnia ścieków, kanalizacja zewnętrzna, kanał c. o, rurociąg zewnętrzny, studnia głębinowa sieć niskiego napięcia ,oświetlenie terenu) o łącznej wartości księgowej 630.885 zł,
  6) ogrodzenie działki SOSW - wartość księgowa 160.175 zł,
  7) ogrodzenie , nawierzchnia boiska i urządzenia placu przy budynku Zespołu Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych - 4.946 zł,
  Zmiany oraz dane ilościowe zawarto w załączniku Nr 2 niniejszej informacji.

  Ad .III
  Środki transportu ujęte w ewidencji księgowej dotyczą samochodów posiadanych przez jednostki organizacyjne powiatu tj;
  1) Starostwo Powiatowe - samochód osobowy OPEL VECTRA zakupiony w 2005 roku o wartości księgowej 69.900 zł,
  2) ZS Nr 1 samochód osobowy Polonez z 1996 roku przejęty od SOSW o wartości księgowej 28.256 zł,
  3) ZSA - samochód Nysa rok produkcji 1988 otrzymany jako darowizna w roku 1996 od Woj. St. Kw. I Ochr. Rośl. zaewidencjonowany w kwocie 4.523 zł( nie użytkowany) oraz samochód osobowy Fiat Siena 1,6 z 1998 roku o wartości księgowej – 28.950 zł,
  4) SOSW w Długoborzu samochód Volkswagen Transporter T 5 Combi z 2006 roku o wartości księgowej 109.990 zł,
  5) Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych – samochód Inca Kombi z 1998 roku o wartości księgowej 39.100 zł,
  6) Powiatowy Zarząd Dróg - Volkswagen Transporter z 1998 roku przejęty od SOSW
  o wartości księgowej - 102.200 zł, oraz samochód osobowy Opel Astra z 2008 roku o wartości księgowej 45.990 zł,
  7) Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego - Fiat Punto z 2004 roku o wartości księgowej 31.439 zł,

  Ad IV
  Wartość ewidencyjna innych środków trwałych w Starostwie Powiatowym i innych jednostkach organizacyjnych powiatu wynosi i dotyczy :
  1) kserokopiarek, sprzęt komputerowy oraz inne urządzenia techniczne 1.220.870 zł. Kwota ta nie zawiera w sobie wartości sprzętu komputerowego, urządzeń elektronicznych, sprzętu audiowizualnego który nie jest ujęty w ewidencji środków trwałych gdyż stanowi on wyposażenie pracowni szkolnych jako pomoce naukowe i dydaktyczne. Jego wartość ewidencyjna wynosi 1.478.416 zł.
  2) podnośnik dla osób niepełnosprawnych - 15.301 zł,
  3) sprzęt do bieżącego utrzymania dróg (kosiarki do trawy, odśnieżarka, pług odśnieżny z głowicą) - 19.768 zł,

  Ad. V.
  Na mocy postanowień porozumienia z dnia 24grudnia 2007 roku zawartego pomiędzy Powiatem Zambrowskim a Gminą Miasto Zambrów w dniu 08 stycznia 2008 roku
  została zawarta umowa w wyniku której Powiat Zambrowski nabył na własność 4.546 udziałów po 500 zł każdy o łącznej wartości 2.273.000 zł, w spółce Szpital Miejski w Zambrowie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością co stanowi 50,91 % wszystkich udziałów posiadanych przez tą spółkę.
  Aktualnie jest to Szpital Powiatowy w Zambrowie Sp. z o .o

  Wartości mienia podano według stanu ewidencji na 30 października 2008 r.


  PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
  mgr inż. Stanisław Rykaczewski


  Data wprowadzenia: 2009-01-21 1515
  Data upublicznienia: 2009-01-21
  Art. czytany: 3851 razy

  » Zał. Nr 1 - rozmiar: 107008 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.ms-excel
  » Zał. Nr 2 - rozmiar: 138752 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.ms-excel
  » Zał. Nr 3 - rozmiar: 39424 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Urszula Kulesza
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Powiat Zambrowski
  Elektroniczna Skrzynka Podawcza

  Elektroniczna Skrzynka Podawcza Pojazd i Kierowca

  Status Sprawy – Prawo Jazdy

  Status Sprawy – Dowód Rejestracyjny
  Powiat Zambrowski

  Godziny otwarcia:


  od 7.30 do 15.30

  poniedziałek-piątek
  Powiat Zambrowski