A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Polityka prywatności oraz informacje o przetwarzaniu danych
Statut i regulamin organizacyjny
Władze
Wydziały
Jednostki organizacyjne, służby, inspekcje i straże
Budżet i finanse
Program Rozwoju Powiatu
Zarządzenia Starosty
Przetargi i Ogłoszenia
Rejestry i ewidencje
Oświadczenia majątkowe
Instrukcja obsługi
Kontrole
Zasady udostępniania informacji publicznej
Kontakt
Nabór i zatrudnianie pracowników
Biuro Rady Powiatu Zambrowskiego
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Informacje o Środowisku
Przyjmowanie i załatwianie spraw
Aplikacja służąca do weryfikacji kwalifikowanego podpisu elektronicznego
Wybory samorządowe
Baza Aktów Własnych
Język migowy
Elektroniczna Skrzynka Podawcza Pojazd i Kierowca
Ewidencja Ośrodków Szkolenia Kierowców
PONOWNE WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI PUBLICZNYCH
Zgłoszenia budowy
Nieodpłatna pomoc prawna
Obwieszczenia Starosty Zambrowskiego
Biuro Rzeczy Znalezionych
Referendum
Informacja o wynikach konkursów
Sesje Rady Powiatu Zambrowskiego
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
  
Skargi i Wnioski
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Majątek
Powiatowa Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych
Oferty inwestycyjne
Porozumienia
Ostatnie 5 wiadomości:
» Informacja o zmianie terminu złożenia i otwarcia ofert - IR.272.6.2019
» Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - nadzór inwestorski - IR.7011.I.1.6.2019
» Informacja z otwarcia ofert - IR.272.5.2019 - Przebudowa drogi powiatowej Nr 2035B
» Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej „Świadczenie usług telekomunikacyjnych” - OR.272.3.2019
» Zawiadomienie dot. wszczęcia postępowania administracyjnego - przebudowa sączków drenarskich - obręb ewidencyjny Tabędz
 • Przetargi i Ogłoszenia
 • Ogłoszenie o przetargu niograniczonym na zadanie inwestycyjne pod nazwą \'Termomodernizacja budynku Bursy Szkolnej Nr 1 w ZAmbrowie\'

  Ogłoszenie o przetargu niograniczonym na zadanie inwestycyjne pod nazwą \'Termomodernizacja budynku Bursy Szkolnej Nr 1 w ZAmbrowie\'

  Oznaczenie sprawy> RI.3421/p-4/09

  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
  I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Powiatu Zambrowskiego, ul. Fabryczna 3, 18-300 Zambrów, woj. podlaskie, tel. 086 2712418, faks 086 2712092.
  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiatzambrowski.com
  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
  II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
  II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Termomodernizacja budynku Bursy Szkolnej Nr 1 w Zambrowie.
  II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
  II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót związanych z realizacją ww. zadania inwestycyjnego 1. Zakres zamówienia obejmuje roboty budowlane związane z :
  - dociepleniem stropodachu, ścian zewnętrznych budynku, ścian fundamentowych, stropu nad pomieszczeniami piwnicznymi,
  - wykonaniem tynków ścian zewnętrznych, cokołu, gzymsu, podestów, wewnętrznych
  - remontem pokrycia dachowego
  - wymianą drzwi zewnętrznych oraz okien w części nadziemnej i w piwnicach
  - likwidacją istniejących zsypów
  - montażem okien w miejscach likwidowanych zsypów - wykonaniem obróbki blacharskiej, montaż rynien i rur spustowych
  - wykonaniem drenażu opaskowego budynku
  - wykonaniem kanalizacji deszczowej celem odwodnienia budynku
  - remontem gzymsu
  - montażem zaworów termostatycznych na cyrkulacji c.w.u.
  - wymianą istniejących grzejników na grzejniki z termostatami i zaworami regulacyjnymi
  - wykonaniem dodatkowych dwóch wejść do budynku z montażem nowych drzwi zewnętrznych, wykonaniem podestów i schodów
  - wykonaniem jednego podjazdu dla osób niepełnosprawnych
  2. Szczegółowy zakres robót budowlanych obejmujących wykonanie przedmiotu zamówienia zawarty jest w opracowanej dokumentacji projektowej, łącznie z przedmiarami robót stanowiącymi załącznik do niniejszej SIWZ
  3. Przedmiot zamówienia obejmuje także wykonanie inwentaryzacji powykonawczej obiektu budowlanego.
  II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.11.13.00-1, 45.11.12.00-0, 45.40.00.00-2, 45.32.00.00-6, 45.33.00.00-9.
  II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
  II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
  II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
  II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.11.2009.
  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
  III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
  Informacja na temat wadium: Oferta musi być zabezpieczona wadium w kwocie: 7 000,00 zł (słownie: siedem tysięcy złotych 00/100) 2. Oferta musi być zabezpieczona wadium przez cały okres związania ofertą.. 3. Wadium może być wniesione w następujących formach: - pieniądzu, - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym - gwarancjach bankowych, - gwarancjach ubezpieczeniowych, - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.)..

  III.2) WARUNKI UDZIAŁU
  Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki wynikające z art. 22 ust. 1 ustawy, tj.: 1. posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności objętych przedmiotem postępowania oraz nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy, Warunek ten zamawiający uzna za spełniony jeżeli Wykonawca dołączy następujące dokumenty:
  - aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenie do ewidencji działalności gospodarczej,
  - aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu,
  - aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust 1 pkt 4-8 ustawy,
  - aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust 1 pkt 9 ustawy.
  - oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 (punkt 1 i 4 oświadczenia)
  2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia publicznego Warunek ten zamawiający uzna za spełniony jeżeli Wykonawca dołączy następujące dokumenty:
  - dane o doświadczeniu oferenta w wykonywaniu robót w zakresie objętym zamówieniem w formie wykazu wykonanych robót w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, poświadczone dokumentami potwierdzającymi, że roboty te zostały wykonane należycie. Warunkiem udziału w przetargu jest ujęcie w wykazie co najmniej dwóch zrealizowanych przez Wykonawcę inwestycji podobnych do przedmiotu zamówienia,
  - wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia a także zakres wykonywanych przez nie czynność oraz dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień (zamawiający oczekuje dołączenia uprawnień budowlanych do kierowania robotami objętymi niniejszym zamówieniem - branża konstrukcyjno-budowlana i sanitarna) i aktualnych zaświadczeń o przynależności do odpowiedniej izby samorządu zawodowego). Jeżeli w wykazie Wykonawca wskaże osoby, którymi będzie dysponował jest zobowiązany do dołączenia pisemnego zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia.
  - oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 (punkt 2 oświadczenia)
  3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, Warunek ten zamawiający uzna za spełniony jeżeli Wykonawca dołączy następujące dokumenty:
  - sprawozdanie finansowe albo jego część, a jeżeli podlega ono badaniu biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości również z opinią o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku Wykonawców nie zobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego innych dokumentów określających obroty oraz zobowiązania i należności
  - za okres nie dłuższy niż ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres działalności jest krótszy - za ten okres,
  - informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-rozliczeniowej, w którym Wykonawca posiada podstawowy rachunek bankowy, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
  - polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności. - oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 (punkt 3 oświadczenia)
  Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
  Każdy z wykonawców ma obowiązek złożyć następujące oświadczenia i dokumenty:
  1) ofertę cenową (z dołączonym kosztorysem ofertowym); w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument 2) odpowiednie pełnomocnictwa, w przypadkach, gdy są wymagane
  3) Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, a) o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 pkt 1, 2, 3 ustawy, w przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa pełnomocnik w imieniu wykonawców składających ofertę wspólną. b) o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, w przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną.
  4) Aktualny (czyli powinien potwierdzać stan istniejący na dzień przetargu, tzn. powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert lub powinien być zaopatrzony w adnotację właściwego urzędu potwierdzającą aktualność danych dokumentu) odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenie do ewidencji działalności gospodarczej. W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną.
  5) Wykaz wykonanych robót w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania (od 1 lipca 2004 r. do 31 czerwca 2009 r.) o udzielenie niniejszego zamówienia (co najmniej dwóch ), a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsce ich wykonania, odbiorców
  6) Dokumenty np. referencje lub inne dokumenty potwierdzające, że roboty wykazane w wykazie (warunek ten dotyczy wszystkich pozycji ujętych w wykazie) zostały wykonane należycie.
  7) Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem składania ofert.
  8) Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust 1 pkt 4-8 ustawy, wystawionych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert.
  9) Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust 1 pkt 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert.
  10) Wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności
  11) Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonywania zamówienia, jeżeli w wykazie osób, o którym mowa w punkcie 10, Wykonawca wskazał osoby, którymi będzie dysponował. W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składają jeden wspólny wykaz osób.
  12) Dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia do kierowania robotami (uprawnienia budowlane wraz z aktualnymi zaświadczeniami o przynależności do odpowiedniej izby samorządu zawodowego).
  13) Sprawozdanie finansowe albo jego część, a jeżeli podlega ono badaniu biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości również z opinią o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku Wykonawców nie zobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego innych dokumentów określających obroty oraz zobowiązania i należności - za okres nie dłuższy niż ostatnie 3 lata obrotowe (rok 2008, 2007 i 2006), a jeżeli okres działalności jest krótszy - za ten okres.
  14) Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-rozliczeniowej, w którym Wykonawca posiada podstawowy rachunek bankowy, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
  15) Polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.
  SEKCJA IV: PROCEDURA
  IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
  IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
  IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.
  IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
  IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.powiatzambrowski.com.
  Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Starostwo powiatowe w Zambrowie ul. Fabryczna 3 18-300 Zambrów.
  IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 17.08.2009 godzina 09:45, miejsce: Starostwo Powiatowe w Zambrowie ul. Fabryczna 3 pokój 125.
  IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
  IV.3.13) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.


  Starosta Zambrowski
  mgr inż. Stanisław Rykaczewski

  Data wprowadzenia: 2009-07-24 1449
  Data upublicznienia: 2009-07-24
  Art. czytany: 2518 razy

  » Sprostowanie i wyjaśnienie treści SIWZ - 30.07.2009 r. - rozmiar: 194113 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » zal 18 - BIOZ - rozmiar: 34670 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » zał 10 - opis zagospodarowanie terenu - rozmiar: 36598 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » zał 11 - zagospodarowanie terenu - rozmiar: 650066 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » zał 12 - rzut piwnic - rozmiar: 1037547 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » zał 13 - rzut parteru - rozmiar: 501638 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » zał 14 - rzut I piętra - rozmiar: 400475 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » zał 15 - rzut II piętra - rozmiar: 405045 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » zał 16 - rzut dachu - rozmiar: 271160 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » zał 17 - przekrój budynku a-a - rozmiar: 198129 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » zał 19 - PB rysunek 1 - rozmiar: 442223 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » zał 1 - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - rozmiar: 833428 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » zał 20 - PB rysunek 2 - rozmiar: 678050 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » zał 21 - PB rysunek 3 - rozmiar: 220515 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » zał 22- PB rysunek 4 - rozmiar: 659916 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » zał 23 - PB rysunek 5 - rozmiar: 950185 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » zał 24 - PB rysunek 6 - rozmiar: 994985 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » zał 25 - profil kanalizacji - rozmiar: 127053 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » zał 26 - Specyfikacja techniczna instalacji centralnego ogrzewania - rozmiar: 67943 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » zał 27 - Specyfikacja techniczna przyłacza kan. deszczowej - rozmiar: 85225 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » zał 28 - Specyfikacja techniczna drenaz i deszczówka - rozmiar: 66841 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » zał 29 - zagospodarowanie terenu - rozmiar: 469838 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » zał 2 - Ogłoszenie o zamówieniu - rozmiar: 454253 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » zał 30 - zagospodarowanie terenu przyłacze kan. deszczowej - rozmiar: 1733416 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » zał 3 - PRZEDMIAR ROBÓT - rozmiar: 786395 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » zał 4 - opis techniczny robót budowlanych - rozmiar: 96256 bajtów
  Typ pliku: application/octet-stream
  » zał 5 zestawienie stolarki okiennej - rozmiar: 460087 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » zał 6 - elewacje z kolorystyką - rozmiar: 244992 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » zał 7 - opis budowalny przyłacze kan. deszczowej - rozmiar: 48292 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » zał 8 - opis budowlany deszczówka i drenaż - rozmiar: 63297 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » zał 9 - ekspertyza techniczna - rozmiar: 34691 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Urszula Kulesza
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Powiat Zambrowski
  Elektroniczna Skrzynka Podawcza

  Elektroniczna Skrzynka Podawcza Pojazd i Kierowca

  Status Sprawy – Prawo Jazdy

  Status Sprawy – Dowód Rejestracyjny
  Powiat Zambrowski

  Godziny otwarcia:


  od 7.30 do 15.30

  poniedziałek-piątek
  Powiat Zambrowski