A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Polityka prywatności oraz informacje o przetwarzaniu danych
Statut i regulamin organizacyjny
Władze
Wydziały
Jednostki organizacyjne, służby, inspekcje i straże
Budżet i finanse
Program Rozwoju Powiatu
Zarządzenia Starosty
Przetargi i Ogłoszenia
Rejestry i ewidencje
Oświadczenia majątkowe
Instrukcja obsługi
Kontrole
Zasady udostępniania informacji publicznej
Kontakt
Nabór i zatrudnianie pracowników
Biuro Rady Powiatu Zambrowskiego
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Informacje o Środowisku
Przyjmowanie i załatwianie spraw
Aplikacja służąca do weryfikacji kwalifikowanego podpisu elektronicznego
Wybory samorządowe
Baza Aktów Własnych
Język migowy
Elektroniczna Skrzynka Podawcza Pojazd i Kierowca
Ewidencja Ośrodków Szkolenia Kierowców
PONOWNE WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI PUBLICZNYCH
Zgłoszenia budowy
Nieodpłatna pomoc prawna
Obwieszczenia Starosty Zambrowskiego
Biuro Rzeczy Znalezionych
Referendum
Informacja o wynikach konkursów
Sesje Rady Powiatu Zambrowskiego
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
  
Skargi i Wnioski
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Majątek
Powiatowa Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych
Oferty inwestycyjne
Porozumienia
Ostatnie 5 wiadomości:
» Informacja o zmianie terminu złożenia i otwarcia ofert - IR.272.6.2019
» Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - nadzór inwestorski - IR.7011.I.1.6.2019
» Informacja z otwarcia ofert - IR.272.5.2019 - Przebudowa drogi powiatowej Nr 2035B
» Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej „Świadczenie usług telekomunikacyjnych” - OR.272.3.2019
» Zawiadomienie dot. wszczęcia postępowania administracyjnego - przebudowa sączków drenarskich - obręb ewidencyjny Tabędz
 • Przetargi i Ogłoszenia
 • Zarząd Powiatu Zambrowskiego Ogłasza publiczny nieograniczony ustny przetarg

  Ogłasza publiczny nieograniczony ustny przetarg na sprzedaż części budynku ośrodka zdrowia w stanie surowym zamkniętym złożonej z 5 lokali mieszkalnych i 1 lokalu użytkowego z pomieszczeniami przynale


  Zarząd Powiatu Zambrowskiego


  Ogłasza publiczny nieograniczony ustny przetarg na sprzedaż części budynku ośrodka zdrowia w stanie surowym zamkniętym złożonej z 5 lokali mieszkalnych i 1 lokalu użytkowego z pomieszczeniami przynależnymi i udziałem w działce gruntowej,  położonej w obrębie
  Przeździecko Mroczki gm. Zambrów.


  Przedmiotem sprzedaży jest:


  część budynku ośrodka zdrowia w stanie surowym zamkniętym złożona z 5 lokali mieszkalnych i 1 lokal użytkowego (z możliwością zmiany na mieszkalny) z pomieszczeniami przynależnymi i udziałem w działce gruntowej, na której budynek jest posadowiony i częściach wspólnych budynku wynoszącym 72081/117914. Nieruchomość zabudowana oznaczona działką nr 254/14 o pow. 0,2310 ha, położona w obrębie Przeździecko Mroczki gm. Zambrów, stanowi własność Powiatu Zambrowskiego, posiada urządzona księgę wieczystą w Sądzie Rejonowym w Zambrowie KW Nr 9778


  Tabela. Lokale znajdujące się w części budynku ośrodka zdrowia w stanie surowym zamkniętym, przeznaczonej do sprzedaży mogące stanowić lokale samodzielne

  1. Cena wywoławcza tak określonej części nieruchomości (łącznie dla wszystkich lokali) wynosi: 197.869 zł


  2. Sprzedaż powyższej nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust.1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535
   z późn. zm.)


  3. Przetarg odbędzie się  21.01.2010 r. o godzinie 1000 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Zambrowie ul. Fabryczna 3 pokój 18


  4. Wadium w wysokości 19.800 zł. należy wnieść na następujący rachunek bankowy:   Bank Spółdzielczy w Zambrowie   Nr 54 8775 0009 0010 7807 0008 r. do dnia 15.01.2010 r


  5. Informacja o budynku
   Budynek ośrodka zdrowia z 6 lokalami mieszkalnymi i 2 użytkowymi, wolnostojący, podpiwniczony z garażami na poziomie podpiwniczenia.  Budowa budynku zakończona w roku 1997 w stanie surowym zamkniętym. Lokale 1 i 3 są wykończone i użytkowane na zasadzie umów najmu i nie podlegają sprzedaży. Budynek wyposażony jest w instalacje: wodociągową, kanalizacyjną, odpływ ścieków do 'szamba' zlokalizowanego na działce, centralnego ogrzewania tylko lokale 1 i 3, kotłownia olejowa ogrzewająca lokale 1 i 3, elektryczną, oświetleniową, odgromową.


  6. Gmina Zambrów nie posiada aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego na teren obejmujący przedmiotową nieruchomość. Studium zagospodarowania przestrzennego określa kierunek wykorzystania jako usługi zdrowia,


  7. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg zostanie  zaliczone na poczet ceny nabycia, a pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone na wskazane konto po rozstrzygnięciu przetargu. Wadium przepada na rzecz Powiatu Zambrowskiego, jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta uchyli się od zawarcia umowy. Cena nabycia nieruchomości ustalona w przetargu podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy.


  8. Koszty aktu notarialnego ponosi nabywca


  9. Unieważnienie przetargu lub zamknięcie bez wybrania którejkolwiek z ofert nie daje prawa do naliczenia odsetek od wpłaconego wadium.


  10. Uczestnikami przetargu mogą być osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych  lub osoby prawne należycie reprezentowane.
   Oferent, pod rygorem nie przystąpienia do przetargu, powinien przed rozpoczęciem przetargu złożyć następujące dokumenty:
   a)Oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń.
   b)Oświadczenie, że oferent obejrzał obiekt i zapoznał się osobiście z jego stanem budowlanym.
   c)Dowód zapłaty wadium.
   d)Wskazanie rachunku bankowego, na jaki należy zwrócić wadium w przypadku przegrania przetargu.


  11. Przetarg będzie prowadzony w trybie przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu prowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm.)


  12. Zarząd Powiatu Zambrowskiego zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny.

  Z operatami  szacunkowymi oraz architektonicznym do wyodrębnienia poszczególnych lokali   można zapoznać się urzędzie Starostwa Powiatowego w Zambrowie, w pokoju nr 15. Ze stanem obiektu można zapoznać się codziennie od dnia ogłoszenia przetargu do dnia przetargu, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu telefonicznie z lekarzem rodzinnym ośrodka zdrowia panem Janem Drozdem tel. 086 271 75 01 Informacji w sprawach merytorycznych udziela Zenon Kaczmarczyk  tel. 086 271 32 96 wew. 37 pokój nr 15 Starostwo Powiatowe w Zambrowie ul. Fabryczna 3.


  Niniejsze ogłoszenie podlega wywieszeniu w siedzibie Starostwa Powiatowego w Zambrowie, a ponadto informację o ogłoszeniu przetargu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej, a także na stronach internetowych www.powiatzambrowski.com, www.spzambrow.bip.podlaskie, www.zambrow.org.  Data wprowadzenia: 2009-12-14 1426
  Data upublicznienia: 2009-12-14
  Art. czytany: 2981 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Urszula Kulesza
  Autor dokumentu: Ewa Kalinowska
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Powiat Zambrowski
  Elektroniczna Skrzynka Podawcza

  Elektroniczna Skrzynka Podawcza Pojazd i Kierowca

  Status Sprawy – Prawo Jazdy

  Status Sprawy – Dowód Rejestracyjny
  Powiat Zambrowski

  Godziny otwarcia:


  od 7.30 do 15.30

  poniedziałek-piątek
  Powiat Zambrowski