A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Polityka prywatności oraz informacje o przetwarzaniu danych
Statut i regulamin organizacyjny
Władze
Wydziały
Jednostki organizacyjne, służby, inspekcje i straże
Budżet i finanse
Program Rozwoju Powiatu
Zarządzenia Starosty
Przetargi i Ogłoszenia
Rejestry i ewidencje
Oświadczenia majątkowe
Instrukcja obsługi
Kontrole
Zasady udostępniania informacji publicznej
Kontakt
Nabór i zatrudnianie pracowników
Biuro Rady Powiatu Zambrowskiego
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Informacje o Środowisku
Przyjmowanie i załatwianie spraw
Aplikacja służąca do weryfikacji kwalifikowanego podpisu elektronicznego
Wybory samorządowe
Baza Aktów Własnych
Język migowy
Elektroniczna Skrzynka Podawcza Pojazd i Kierowca
Ewidencja Ośrodków Szkolenia Kierowców
PONOWNE WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI PUBLICZNYCH
Zgłoszenia budowy
Nieodpłatna pomoc prawna
Obwieszczenia Starosty Zambrowskiego
Biuro Rzeczy Znalezionych
Referendum
Informacja o wynikach konkursów
Sesje Rady Powiatu Zambrowskiego
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
  
Skargi i Wnioski
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Majątek
Powiatowa Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych
Oferty inwestycyjne
Porozumienia
Ostatnie 5 wiadomości:
» Informacja o zmianie terminu złożenia i otwarcia ofert - IR.272.6.2019
» Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - nadzór inwestorski - IR.7011.I.1.6.2019
» Informacja z otwarcia ofert - IR.272.5.2019 - Przebudowa drogi powiatowej Nr 2035B
» Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej „Świadczenie usług telekomunikacyjnych” - OR.272.3.2019
» Zawiadomienie dot. wszczęcia postępowania administracyjnego - przebudowa sączków drenarskich - obręb ewidencyjny Tabędz
 • Przetargi i Ogłoszenia
 • Ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości wchodzącej w skład zasobu nieruchomości Skarbu Państwa - zabudowana nieruchomość gm. Rutki

  Ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości wchodzącej w skład zasobu nieruchomości Skarbu Państwa - zabudowana nieruchomość gm. Rutki

  Starosta Zambrowski, wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej

  działając w oparciu o przepisy art. 38 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (jednolity tekst z 2010 r., Dz. U. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) ogłasza trzeci ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości wchodzącej w skład zasobu nieruchomości Skarbu Państwa, wymienionej poniżej:


  Przedmiotem sprzedaży w drodze przetargowej zgodnie z zarządzeniem Nr 161/2012 Wojewody Podlaskiego z dnia 30 października 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu zabudowanej nieruchomości, położonej w miejscowości Rutki gmina Rutki jest:  1. Nieruchomość zabudowana oznaczona działką nr 834 o powierzchni 0,0500 ha, na której znajdują się budynki:


   • administracyjno - mieszkalny o całkowitej powierzchni użytkowej 445,29 m2 w tym na parterze pomieszczenia administracyjne po lokalu zajmowanym przez Komisariat Policji w Rutkach o pow. użytkowej 104,43 m2 i wolny lokal mieszkalny Nr 1 o powierzchni 69,49 m2 oraz na piętrze trzy lokale mieszkalne o łącznej powierzchni 180,62 m2. Na lokal nr 4 jest zawarta umowa najmu do 31.12.2015 r., która ulega rozwiązaniu z 3 miesięcznym wypowiedzeniem od dnia sprzedaży. Lokale nr 2 i 3 nie są wynajęte.   • budynek wiaty garażowej o powierzchni użytkowej 16,20 m2 .

  Budynek administracyjno - mieszkalny jest murowany, dwukondygnacyjny, częściowo podpiwniczony, z dachem dwuspadowym krytym blachą, wybudowany w roku 1930 o powierzchni zabudowy 237,00 m2. Przy budynku znajduje się przybudówka na zbiorniki oleju opałowego, murowana ze stropodachem krytym papą zaadoptowana po kotłowni. Wiata garażowa (garaż) z dachem płaskim krytym eternitem, opartym na wybudowanej ścianie zewnętrznej przybudówki na zbiorniki oleju oraz na ścianach zewnętrznych budynków posadowionych na sąsiedniej nieruchomości oznaczonej działką nr 833, nie stanowiącej własności Skarbu Państwa. Plac działki nr 834 od strony tylnej budynku głównego, w całości utwardzony polbrukiem i otoczony murem oporowym.


  Nieruchomość ma urządzoną księgę wieczystą KW Nr 988.
  1. Na teren obejmujący działkę nr 834 brak jest obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. W opracowanym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rutki zatwierdzonym Uchwałą Nr 100/XXXIV/05 z dnia 14.07.2005 r. są to tereny istniejącej i projektowanej zabudowy przeznaczone dotychczasowymi planami na cele nierolnicze i nieleśne, strefa ochrony konserwatorskiej B.  2. Cena wywoławcza w przetargu, wynosi 150 000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych).  3. Przetarg odbędzie się w dniu 18 czerwca 2013 r. o godz. 1100 w sali nr 18 w budynku Starostwa Powiatowego w Zambrowie przy ulicy Fabrycznej nr 3.  4. Wadium w wysokości 8.000 zł (słownie: osiem tysięcy złotych) należy wpłacić na konto: Starostwo Powiatowe w Zambrowie Bank Spółdzielczy w Zambrowie Nr 54 8775 0009 0010 0100 7807 0008, najpóźniej do dnia 13 czerwca 2013 r. Za dzień uiszczenia wadium liczy się dzień zaksięgowania kwoty na podanym koncie.  5. Wysokość postąpienia ustalają uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych, tj. 1 500 zł. Przetarg jest ważny jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej  6. Wpłacone wadium przez uczestnika, który przetarg wygra zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia. Pozostała kwota nabycia powinna być uiszczona nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy notarialnej.  7. Koszty sporządzenia aktu notarialnego ponosi nabywca.  8. Na podstawie art. 43 ust.1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.) sprzedaż nieruchomości jest zwolniona z podatku VAT  9. W zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych będą miały zastosowanie przepisy ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 101, poz. 649 ze zm.).  Zasady przeprowadzenia niniejszego przetargu regulują przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm.)


  Nieruchomość wymienioną w niniejszym ogłoszeniu można oglądać w dni robocze w godz. 800-1500 po wcześniejszym telefonicznym skontaktowaniu się pod numerem (86)271- 24-18 w.37 bądź 271-32-96 w. 37)


  STAROSTA

  Stanisław Krajewski  Data wprowadzenia: 2013-05-14 1028
  Data upublicznienia: 2013-05-14
  Art. czytany: 2248 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Urszula Kulesza
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Powiat Zambrowski
  Elektroniczna Skrzynka Podawcza

  Elektroniczna Skrzynka Podawcza Pojazd i Kierowca

  Status Sprawy – Prawo Jazdy

  Status Sprawy – Dowód Rejestracyjny
  Powiat Zambrowski

  Godziny otwarcia:


  od 7.30 do 15.30

  poniedziałek-piątek
  Powiat Zambrowski